SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2007 rd

ShUB 11/2007 rd - RP 123/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 16 oktober 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 123/2007 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, social- och hälsovårdsministeriet

förmånschef Suvi Onninen, Folkpensionsanstalten

socialpolitisk sekreterare Pirjo Väänänen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

jurist Heli Puura, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Akava ry
 • Finlands Näringsliv
 • Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att jämkad arbetslöshetsförmån kan beviljas fram till den 31 december 2009 även om maximitiden för utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån har gått ut.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

I början av 2000 lagfästes maximitiden för jämkad arbetslöshetsförmån och blev 36 månader. Efter att maximitiden i april 2003 för första gången gick ut för dem som länge fått förmånen har utbetalningen efter maximitiden lagfästs tre gånger på nytt genom tidsbegränsad lagstiftning. Den gällande tidsfristen går ut vid årsskiftet och nu föreslås den bli förlängd fram till utgången av 2009. Propositionen innebär att nuläget fortsätter och att villkoren inte försämras för dem som länge fått jämkad dagpenning.

När utskottet godkände den föregående tidsbegränsade förlängningen ansåg utskottet att bestämmelserna om utbetalning av jämkad dagpenning ska tas in i en permanent lag efter 2007. Samtidigt förutsatte utskottet att social- och hälsovårdsministeriet låter göra en undersökning om hur den jämkade arbetslöshetsförmånen påverkar arbetsmarknaden, hur arbete erbjuds och hur det tas emot (ShUB 26/2005 rd).

Av undersökningen (Social- och hälsovårdsministeriets utredningar 2007:40) framgår att antalet personer som fått jämkad arbetslöshetsförmån har minskat på 2000-talet och att antalet personer för vilka maximitiden överskridits har förblivit litet. I slutet av 2006 hade jämkade arbetslöshetsförmåner betalats till ca 4 500 personer i över 36 månader. Ungefär hälften av dem var över 55 år. Partiell arbetslöshet är vanligare bland kvinnor än bland män och vanligast bland lågutbildade samt inom privata och offentliga servicebranscher. Enligt preliminära undersökningsresultat främjar deltidsarbeten och korta ströjobb heltidssysselsättning snabbare än heltidsarbetslöshet.

En kommitté tillsatt av regeringen för att bereda en totalreform av den sociala tryggheten arbetar också med att revidera utkomstskyddet för arbetslösa. Som regeringen noterar i motiven till propositionen är det rationellt att i samband med reformen av den sociala tryggheten utvärdera hur den jämkade arbetslöshetsförmånen behöver ses över. Eftersom den föreliggande förlängningen av maximitiden är tidsbegränsad anser utskottet det nödvändigt att möjligast snart se över behoven av att reformera den jämkade förmånen så att den kan bli lagfäst i permanent lagstiftning.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 23 oktober 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Risto Autio /cent
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Tapani Tölli /cent

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

RESERVATION

Motivering

I sitt betänkande föreslår utskottet att ikraftträdandebestämmelsen om utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån ändras så att förmånen ska kunna beviljas fram till den 31 december 2009 trots att maximitiden gått ut.

Även om utskottet förhåller sig på rätt sätt till frågan vore det enklare att slopa maximitiden helt och hållet. Detsamma har utskottet föreslagit i sina tidigare ståndpunkter (ShUB 15/2003 rd och ShUB 29/2004 rd).

Därför föreslog vi att utskottet skulle godkänna ett uttalande i sitt betänkande. Men majoriteten godkände inte vårt förslag.

Förslag

Med stöd av det som anförs ovan föreslår vi

att följande uttalande godkänns:

Reservationens förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt bereder en ändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att slopa maximitiden för jämkad arbetslöshetsdagpenning.

Helsingfors den 23 oktober 2007

 • Erkki Virtanen /vänst
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Päivi Räsänen /kd

​​​​