SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2012 rd

ShUB 11/2012 rd - RP 118/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2012 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare (RP 118/2012 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

övermatematiker Mikko Kuusela och konsultativ tjänsteman Susanna Grimm-Vikman, social- och hälsovårdsministeriet

expert Antti Tanskanen, Finlands Näringsliv rf

juridisk ombudsman Harri Hellstén, Företagarna i Finland

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ändring i lagen om pension för företagare. Ändringen gäller bestämmandet av arbetspensionsförsäkringsavgiften för företagare som inleder företagsverksamhet. I dag betalar nyetablerade företagare en nedsatt arbetspensionsförsäkringsavgift under en bestämd tid, alltså 75 procent av den normala arbetspensionsförsäkringsavgiften under de 48 första månaderna av företagarverksamheten. Grunderna för att bestämma avgiften föreslås bli ändrade så att procentsatsen blir 78 procent. Ändringen gäller de företagare som inleder företagarverksamhet efter lagens ikraftträdande.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i samband med den.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 27 september 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Arja Juvonen /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Lasse Männistö /saml
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • ers. Ari Jalonen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Eila  Mäkipää

RESERVATION 1

Motivering

Regeringen föreslår att företagarnas andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften för nyblivna företagare höjs med tre procent, från 75 till 78 procent. Ändringen ska gälla företagare som inleder företagsverksamhet efter att lagen trätt i kraft den 1 januari 2013.

Utsikterna för ekonomin och sysselsättningen är ytterst osäkra. Ett flertal stora företag och industrier har permitterat och sagt upp tusentals anställda. Vi i Centern anser att regeringen i dessa osäkra tider snarare bör införa incitament för nya små och medelstora företag än att utsätta nystartade företag för extra belastningar och nedskärningar. Vi anser att propositionen strider mot de i och för sig företagarvänliga ståndpunkterna i regeringsprogrammet.

Förslag

Vi föreslår

att lagförslaget förkastas.

Helsingfors den 27 september 2012

 • Juha Rehula /cent
 • Anu Vehviläinen /cent

RESERVATION 2

Motivering

Regeringen föreslår att lagen om pension för företagare ändras. Ändringen ska gälla hur arbetspensionsförsäkringsavgiften för nyblivna företagare bestäms. Enligt den gällande lagen ska nyetablerade företagare betala nedsatt arbetspensionsförsäkringsavgift under de 48 första månaderna av företagarverksamheten, alltså 75 procent av den normala avgiften. Förslaget i propositionen är att grunderna för att bestämma avgiften ska ändras så att procentsatsen blir 78 procent.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Den ska gälla företagare som inleder sin verksamhet efter ikraftträdandet. Dessutom ska den beröra företagare som tidigare har haft nedsatt avgift och avbrutit sin verksamhet innan hela perioden med nedsatt avgift gått ut. Om de här företagarna påbörjar en ny period med företagarverksamhet efter att lagen trätt i kraft ska också de betala förhöjd avgift för den återstående perioden med nedsatt avgift. Räknat utifrån den genomsnittliga arbetsinkomsten bland nyblivna företagare innebär den föreslagna ändringen att den årliga arbetspensionsförsäkringsavgiften stiger med ca 130 euro. Försäkringsavgiftsintäkten enligt lagen om pension för företagare kommer att stiga med ca 1,3 miljoner euro 2013. När ändringen träder i kraft fullt ut 2017 kommer de årliga intäkterna att stiga med ca 5,6 miljoner euro.

Sannfinländarna godkänner inte den här försämringen i företagarnas sociala trygghet. I det rådande ekonomiska läget tar de stora företagen till uppsägningar och nya arbetstillfällen uppstår de facto i små och medelstora företag. Dessa företag bör få så mycket stöd som möjligt för att driva sin verksamhet och anställa personal. Det är inte motiverat att sänka statens andel så som regeringen föreslår.

Förslag

Vi föreslår

att lagförslaget förkastas.

Helsingfors den 27 september 2012

 • Arja Juvonen /saf
 • Ari Jalonen /saf