SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2014 rd

ShUB 11/2014 rd - RP 120/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 september 2014 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem (RP 120/2014 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Hanna Tossavainen, social- och hälsovårdsministeriet

chef för juridiska ärenden Aino Lassila, Pensionsskyddscentralen

direktör för juridiska ärenden Anne Perälehto-Virkkala, Keva

expert Johan Åström, Finlands Näringsliv rf

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • Akava ry
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspension, lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner, folkpensionslagen, lagen om Pensionsskyddscentralen och vissa lagar om införande av pensionslagarna.

I propositionen framhävs prioriteringen av en klarläggning av rehabiliteringsmöjligheterna för dem som ansöker om invalidpension i förhållande till beslut om invalidpension. Arbetspensionsanstalterna ska föreskrivas skyldighet att på eget initiativ ge personer som ansöker om invalidpension förhandsbeslut om rätten till yrkesinriktad rehabilitering, ifall personen uppfyller övriga uppställda förutsättningar.

I propositionen föreslås att arbetspensionslagarnas bestämmelser om minskning av efterlevandepensionen ändras när den efterlevande maken vid minskningen av efterlevandepensionen får ålderspension eller uppfyller åldern som berättigar till ålderspension, men inte ännu har ansökt om utbetalning av pensionen. Det föreslås att lagarna preciseras i den utsträckning som minskningen av efterlevandepensionen har gjorts på basis av den efterlevandes kalkylerade invalidpension. Dessutom föreslås att det till lagen fogas en bestämmelse om att efterlevandepensionen ska granskas på nytt när den efterlevande maken beviljas en ny pension på nya grunder.

Det föreslås att lagarna om införande av arbetspensionslagar och vissa ikraftträdandebestämmelser ändras så att de primära förmåner som fastställts i enlighet med bestämmelserna i invalid-, arbetslöshets-, ålders- och familjepensionerna som gällde före 2005 i regel dras av så som bestäms i de gällande arbetspensionslagarna, om pensionstagaren beviljas en ny primär förmån eller om beloppet av en primär förmån ändras.

I propositionen föreslås att arbetspensionslagarna för den privata sektorn ändras så att pensionen för den avslutade invalidpensionens tid även 2006—2009 räknas med 1,5 procent på grundval av den inkomst som pensionen för återstående tid grundar sig på.

Det föreslås att det till lagen om pension för arbetstagare fogas en bestämmelse om dröjsmålsränta för pensionsanstalternas kostnadsfördelningsposter. Dessutom föreslås vissa korrigeringar av teknisk natur i arbetspensionslagarna och vissa andra lagar.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 30 september 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Johanna Jurva /saf
 • Laila Koskela /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Harri  Sintonen