SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2012 rd

ShUB 12/2012 rd - RP 119/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2012 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (RP 119/2012 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman  Susanna Grimm-Vikman och övermatematiker Mikko Kuusela, social- och hälsovårdsministeriet

direktör Timo Sipilä, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

aktuarie Jorma Kinnunen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om pension för lantbruksföretagare ändras. Ändringen gäller beräkningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften. Arbetspensionsförsäkringsavgiften för lantbruksföretagare och stipendiater beräknas på arbetsinkomsten. Vid beräkningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften används en nedsatt procentsats, en mellanprocentsats och en basprocentsats. Den nedsatta procentsatsen är 49 procent av basprocentsatsen. Den nedsatta procentsatsen ska nu ändras till 54 procent av basprocentsatsen. Det föreslås också att beräkningsgrunderna för mellanprocentsatsen ändras.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 27 september 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Arja Juvonen /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Lasse Männistö /saml
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • ers. Ari Jalonen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Eila  Mäkipää

RESERVATION 1

Motivering

Propositionen innebär att arbetspensionsförsäkringsavgiften för lantbruksföretagare och stipendiater stiger med ungefär en procentenhet. Det betyder att den årliga arbetspensionsförsäkringsavgiften stiger med ca 210 euro i genomsnitt.

Regeringen har framhävt att insatserna för att sanera ekonomin ska göras socialt rättvist. Den talar också vackert om inhemsk mat, närproducerade livsmedel och lönsamhet inom jordbruket. Allt emellanåt förelägger den ändå riksdagen propositioner som kringskär lantbruksföretagarnas villkor och sociala trygghet. Genom att skära i den sociala tryggheten urholkar regeringen jordbrukarnas trivsel och motivation i arbetet. Vi i Centern godkänner inte att man lägger sten på bördan för gårdarna, som även i övrigt genomgår en allvarlig kostnadskris.

Förslag

Vi föreslår

att lagförslaget förkastas.

Helsingfors den 27 september 2012

 • Juha Rehula /cent
 • Anu Vehviläinen /cent

RESERVATION 2

Motivering

Regeringen föreslår att lagen om pension för lantbruksföretagare ändras. Den föreslagna ändringen gäller hur arbetspensionsförsäkringsavgiften bestäms. Vid beräkningen av avgiften används en nedsatt procentsats, en mellanprocentsats och en basprocentsats. Den nedsatta procentsatsen är 49 procent av basprocentsatsen. Enligt propositionen ska den nedsatta procentsatsen härefter vara 54 procent av basprocentsatsen. Dessutom ska beräkningen av mellanprocentsatsen ändras. Det betyder att lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbetspensionsförsäkringsavgift stiger med ungefär en procentenhet, och då stiger den genomsnittliga årliga avgiften med ca 210 euro.

Propositionen innebär att lantbruksföretagarnas och stipendiaternas sociala trygghet försämras. Jordbruksnäringen drabbas också av andra nedskärningar, så en höjning av försäkringsavgifterna kommer att lägga sten på bördan för gårdarna. Dessa befinner sig redan i svårigheter med alla kostnader. Nedskärningar i den sociala tryggheten urholkar också arbetstrivseln och påverkar motivationen i arbetet. Därför står de i konflikt med arbetet i arbetsgruppen som regeringen tillsatt för att behandla arbetshälsa och längre tid i arbetslivet för jordbrukarna. Höjda försäkringsavgifter är också ett bakslag för den finländska forskningen, som till stor del bedrivs med hjälp av stipendier.

Vi sannfinländare godkänner inte den här försämringen i den sociala tryggheten för lantbruksföretagare och stipendiater. Läget är svårt inom jordbruksnäringen, som därför bör stödjas och utvecklas så mycket som möjligt. Försämringar i den sociala tryggheten för stipendiater med små inkomster försvårar alltid framtida forskning i Finland. Det är inte motiverat att sänka statens andel så som regeringen föreslår.

Förslag

Vi föreslår

att lagförslaget förkastas.

Helsingfors den 27 september 2012

 • Arja Juvonen /saf
 • Ari Jalonen /saf