SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 14/2012 rd

ShUB 14/2012 rd - RP 114/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2012 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner (RP 114/2012 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Lagmotionerna

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande lagmotioner

LM 52/2011 rd Outi Mäkelä /saml  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 14 och 51 § i lagen om handikappförmåner, som remitterades till utskottet den 15 februari 2012,

LM 66/2012 rd Anneli Kiljunen /sd  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 51 § i lagen om handikappförmåner, som remitterades till utskottet den 18 oktober 2012.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Pia Nissinen, social- och hälsovårdsministeriet

jurist Pasi Pajula, Folkpensionsanstalten

planerare Anne Mäki, Invalidförbundet rf

PROPOSITIONEN OCH MOTIONERNA

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att lagen om handikappförmåner ändras. Familjepension som betalas i form av efterlevandepension ska i fortsättningen i stället för till handikappbidrag berättiga till vårdbidrag för pensionstagare efter det att personen fyllt 65 år. Den föreslagna ändringen avser att göra olika pensioners inverkan på handikappförmåner mer enhetlig. Dessutom görs det en nivåhöjning på 50 euro i veterantilllägget och kostersättningen höjs till 23,60 euro per månad.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2013, dock så att övriga ändringar än de som gäller veterantillägget och kostersättningen träder i kraft först den 1 januari 2014.

Motionerna

I lagmotion LM 52/2011 rd föreslås det att kostersättningen enligt lagen om handikappförmåner höjs till 46,80 euro i månaden och att den binds till index.

I lagmotion LM 66/2012 rd föreslås det att kostersättningen enligt lagen om handikappförmåner binds vid index.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet välkomnar att veteraner med små inkomster stöds genom en höjning av veterantillägget. Tillägget föreslås bli höjt med 50 euro och det är nästan dubbelt så mycket som det nuvarande veterantillägget. Också höjningen av kostersättningen är motiverad eftersom de genomsnittliga kostnaderna för glutenfri kost har stigit sedan bestämmelserna kom till.

Enligt propositionen ska den som bara får efterlevandepension och handikappbidrag för personer över 16 år inte få handikappbidrag efter 65 års ålder. Därefter har de rätt att få vårdbidrag för pensionstagare. Enligt propositionen gäller ändringen uppskattningsvis hundra personer. Förslaget är motiverat ur ett likabehandlingsperspektiv eftersom också personer som får ålders- eller sjukpension enligt folkpensionslagen eller någon av arbetspensionslagarna också får sitt handikappbidrag omvandlat till vårdbidrag för pensionstagare. Utskottet påpekar att beloppet kan komma att ändras på grund av lagändringen och minska för en del personer eftersom kriterierna för vårdbidrag för pensionstagare och de olika typerna av handikappbidrag och själva beloppen varierar.

Motionerna

Utskottet har godkänt lagförslaget enligt propositionen och av detta följer att lagmotionerna måste avböjas.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar och

förkastar lagmotionerna LM 52/2011 rd och LM 66/2012 rd.

Helsingfors den 19 oktober 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Arja Juvonen /saf
 • Laila Koskela /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Annika Saarikko /cent
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Eila  Mäkipää

​​​​