SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2012 rd

ShUB 15/2012 rd - RP 112/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2012 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (RP 112/2012 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Jaana Huhta, social- och hälsovårdsministeriet

linjechef Marja-Liisa Taipale, Statskontoret

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om skada, ådragen i militärtjänst ändras så, att för kostnader som kommunerna och samkommunerna har för öppenvårdstjänster som de ordnar inom social- och hälsovården för krigsinvalider vars invaliditetsgrad är minst 20 procent kan man, inom ramen för det anslag som tagits in i statsbudgeten, också använda Penningautomatföreningens avkastning.

Det är fråga om en budgetteknisk lagändring som gäller sättet att finansiera tjänsterna med målet att uppnå besparingar i statsfinanserna.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Genom propositionen förs 10 miljoner euro från avkastningen från Penningautomatföreningen över till det moment i statsbudgeten som är avsett för att finansiera skador ådragna i militärtjänst och som får användas till de kostnader kommunerna har för öppenvård till krigsinvalider inom social- och hälsovården. I rambeslutet om statsfinanserna 2013—2016 har regeringen beslutat att avkastningen från Penningautomatföreningen ska gå till ett allmänt moment i statsbudgeten. Överföringen är 10 miljoner euro 2013, 20 miljoner euro 2014 och 30 miljoner euro från och med 2015. Överföringarna avser att generera statsfinansiella besparingar.

På senare år har många verksamheter som tidigare finansierades med avkastningen från Penningautomatföreningen förts över till statsbudgeten. Därmed har den finansiella basen för verksamheterna blivit tydligare. Den nu aktuella omvända överföringen betyder att öppenvården för krigsinvalider i fortsättningen kommer att finansieras dels med avkastning från Penningautomatföreningen, dels med budgetmedel. Enligt propositionen försämras inte den utdelning av medel från Penningautomatföreningen till sammanslutningar och stiftelser inom social- och hälsovårdsområdet som grundar sig på lotterilagen av den aktuella överföringen. Utskottet påpekar emellertid att utvecklingen i avkastningen från Penningautomatföreningen är beroende av vad som händer i och omkring spelverksamheten och vill därför uttrycka sin oro för att avkastningen kan fluktuera och att överföringarna de närmaste åren kan innebära att bidragen till sammanslutningarna och stiftelserna minskar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 19 oktober 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Arja Juvonen /saf
 • Laila Koskela /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Annika Saarikko /cent
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /cent
 • ers. Markku Mäntymaa /saml

Sekreterare var

utskottsråd Eila  Mäkipää

RESERVATION 1

Motivering

Enligt statsbudgeten och den aktuella lagändringen ska ungefär 10 miljoner euro av avkastningen från Penningautomatföreningen 2013 föras över till moment 33.50.51 i budgeten. I slutet av den statsfinansiella ramperioden ska beloppet vara 30 miljoner euro. Det är en stor risk med tanke på spelmonopolet att använda avkastningen från Penningautomatföreningens spelverksamhet till någon annan verksamhet än den som lotterilagen föreskriver om. Vi i Centern tycker att regeringen går in för ett ohållbart vägval när den vill använda avkastning från Penningautomatföreningen för att täcka budgeten. Det kan vi inte godta. Regeringen går mot sitt eget program och försvårar för organisationer inom social- och hälsovårdssektorn att utöva sin verksamhet och främja människors välbefinnande. Det sker i ett läge då den tredje sektorn dels tillför ett kollektivt mervärde, dels tillhandahåller tjänster och hjälper människor att klara av vardagen inom många sektorer och områden. Verksamheten enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst är viktig och värdefull, men att använda medel från Penningautomatföreningen till den är inte förenligt med andan i lotterilagen.

Förslag

Vi föreslår

att lagförslaget förkastas.

Helsingfors den 19 oktober 2012

 • Juha Rehula /cent
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Annika Saarikko /cent

RESERVATION 2

Motivering

Vi välkomnar grundtanken i propositionen eftersom vi Sannfinländare redan länge krävt att staten ska göra en insats för att ge våra hedersmedborgare, krigsveteranerna och frontmännen, och inte minst de veteraner som sårades i krigen, bättre psykisk och fysisk hälsa.

Vi Sannfinländare har dock en mycket reserverad inställning till propositionen. I slutändan kan förslaget leda till att vinstpengar från Penningautomatföreningen används till att bekosta andra statliga utgifter i stället för att finansiera verksamheten i allmännyttiga föreningar och organisationer. En sådan utveckling är icke önskvärd.

Förslag

Vi föreslår

att lagförslaget förkastas.

Helsingfors den 19 oktober 2012

 • Hanna Mäntylä /saf
 • Arja Juvonen /saf
 • Laila Koskela /saf

​​​​