SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT-SKOTTETS BETÄNKANDE 16/2001 rd

ShUB 16/2001 rd - RP 74/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 maj 2001 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den (RP 74/2001 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

äldre regeringssekreterare Hannu Hakkola, social- och hälsovårdsministeriet

äldre regeringssekreterare Pasi Järvinen, arbetsministeriet

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetsmarknadsstöd, lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner. Markbeloppen i lagarna ändras till euro och cent och samtidigt ersätts de formuleringar som avser mark med antingen euro, cent eller belopp.

Ändringarna görs med hjälp av en fastställd omräkningskoefficient. Markbeloppen avrundas huvudsakligen enligt avrundningsbestämmelserna i euroförordningen till närmaste cent. Den fulla grunddagpenningen och barnförhöjningarna i utkomstskyddet för arbetslösa justeras till 2001 års indexnivå och samtidigt slopas den nuvarande avrundningen nedåt med en marks noggrannhet. Däremot avrundas inkomstgränserna för arbetsmarknadsstöd och utbildningsstöd till närmaste hela euro.

Propositionen ingår i en större helhet, där bland annat utkomstskyddet för arbetslösa samt markbeloppen i lagstiftningen om förmåner och avgifter inom social- och hälsovården ändras till euro och cent när euron från ingången av 2002 blir kontantvaluta och finska marken avskaffas.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2002.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Av de orsaker som framgår av propositionsmotiveringen och med stöd av erhållen utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet har behandlat propositionen som en lagteknisk revidering i anknytning till övergången från mark till euro. I 26 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner finns en bestämmelse om avrundande av summor. Paragrafen är onödig och utskottet föreslår därför att den upphävs. På övriga punkter tillstyrker utskottet lagförslagen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet vördsamt

att lagförslagen 1—3 godkänns utan ändringar och

att det fjärde lagförslaget godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

4.

Lag

om ändring av (utesl.) lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 26 § och

ändras 18 § som följer:

18 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdelsebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 22 maj 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Marjatta Vehkaoja /sd
 • medl. Merikukka Forsius /gröna
 • Niilo Keränen /cent
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Juha Rehula /cent
 • Päivi Räsänen /fkf
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Eila Mäkipää

​​​​