SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2011 rd

ShUB 17/2011 rd - RP 131/2011 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 29 november 2011 regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 131/2011 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Kirsi Päivänsalo, social- och hälsovårdsministeriet

jurist Mari Köngäs, Folkpensionsanstalten

verkställande direktör Heikki Pohja, Arbetslöshetsförsäkringsfonden

ombudsman Niina Jussila, Arbetslöshetskassornas Samorganisation

expert Johan Åström, Finlands näringsliv

ekonomisk expert Joonas Rahkola, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

jurist Heli Puura, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av Företagarna i Finland.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och en temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreslås bli ändrad på så sätt att en arbetstagare vars arbetstid per vecka har förkortats med en eller flera dagar i veckan på grund av permittering ska betalas full arbetslöshetsförmån för permitteringsdagarna. Avsikten med förslaget är att göra den gällande temporära regleringen permanent. Dessutom föreslås en höjning av arbetstidsgränsen för jämkade arbetslöshetsförmåner. I propositionen föreslås också preciserande ändringar i bestämmelserna om jämkningsperioder, hindrande sociala förmåner och arbetslöshetsförmånernas belopp.

Lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ska enligt förslaget ändras så att staten för en viss tid deltar i finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning som betalas för permitteringstiden. Till arbetslöshetskassan betalas som statsandel för varje inkomstrelaterad dagpenning ett belopp som motsvarar grunddagpenningen. För närvarande deltar staten inte i finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstiden, utan grunddagpenningsandelen finansieras av arbetslöshetsförsäkringsfonden. Lagen ska tillämpas på inkomstrelaterade dagpenningar som betalas ut 2012 och 2013.

Syftet med propositionen är att stödja ramavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i enlighet med regeringens åtagande.

Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2012.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Från och med början av 2010 har man kunnat betala en arbetstagare vars arbetstid per vecka förkortats på grund av permittering full arbetslöshetsförmån för permitteringsdagarna i stället för jämkad dagpenning. Förfarandet har grundat sig på en temporär lag som först gällt till slutet av 2010 och vars giltighet sedan förlängts till utgången av 2011. Med undantagsbestämmelsen har man velat göra det lättare för företag att anpassa sin verksamhet vid ekonomisk recession och förbättra villkoren för de arbetstagare som anpassningsåtgärderna gäller. Social- och hälsovårdsutskottet har ansett den temporära lagstiftningen nödvändig men samtidigt påtalat de effekter som den haft för arbetstagare i låglönebranscher.

I propositionen föreslås det att det temporära förfarandet med jämkning som inte omfattar förkortade arbetsveckor permanentas. Utskottet anser propositionen motiverad eftersom erfarenheterna av undantagslagstiftningen varit positiva. Ersättning för fulla permitteringsdagar under förkortade arbetsveckor förbättrar företagets möjligheter att anpassa sig till det minskade behovet av arbetskraft, eftersom de tillgängliga alternativen ökar och kan användas smidigare. Det här hjälper att få företagen att i första hand använda permitteringar som anpassningsåtgärd i stället för uppsägningar. Från arbetstagarens synpunkt är systemet tydligt och förutsägbart. Förslaget förenklar behandlingen av ansökningar om arbetslöshetsdagpenning vilket förbättrar arbetstagarnas ställning. Det gör att arbetslöshetskassors behandlingsbörda minskar och betalningen av dagpenning snabbas upp.

Utskottet anser det också bra att deltidsarbetstagarna noterats i propositionen. Villkor för betalning av jämkad arbetslöshetsdagpenning är att arbetstagarens arbetstid är högst 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd. I propositionen föreslås att arbetstidsgränsen höjs från 75 till 80 procent. Förändringen förenklar lagstiftningen och jämställer alla med förkortad arbetstid.

Regleringen om förkortade arbetsveckor som föreslagits bli permanent har förbättrat ställningen för dem som permitterats till en förkortad arbetsvecka, eftersom även en enda permitteringsdag per vecka har berättigat till dagpenning. Arbetstidsgränsen har sålunda varit 80 procent. För dem som får jämkad dagpenning har arbetstidsgränsen varit 75 procent. Deltidsjobb förekommer huvudsakligen inom kvinnodominerade branscher. Då största delen av permitteringarna genomförts i mansdominerade branscher, har det lett till att man i praktiken tillämpat lindrigare regler för män än för kvinnor. Utskottet finner propositionen vara synnerligen välkommen på denna punkt, eftersom den bidrar till ökad jämställdhet mellan könen och likvärdigt bemötande av olika arbetstagargrupper.

År 2010 fattades nästan 60 000 nekande beslut på arbetslöshetsförmån med motiveringen att arbetstiden för arbetstagaren översteg 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd. När betalningsvillkoren för den jämkade arbetslöshetsförmånen lindras är det sannolikt att flera av de sökande som fått avslag har rätt till jämkad dagpenning på grund av de nya reglerna. Utskottet anser det viktigt att man informerar effektivt om ändringarna för att ingen ska gå miste om förmånen på grund av ovetskap.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 1 december 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Arja Juvonen /saf
 • Laila Koskela /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Lasse Männistö /saml
 • Annika Saarikko /cent (delvis)
 • Lenita Toivakka /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Kristiina Salonen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Esko Salo

​​​​