SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2011 rd

ShUB 18/2011 rd - RP 87/2011 rd RP 132/2011 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 19 oktober 2011 regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Riksdagen remitterade den 29 november 2011 regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd) (RP 132/2011 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Utskottet har behandlat den ursprungliga propositionen och den kompletterande propositionen gemensamt.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, social- och hälsovårdsministeriet

konsultativ tjänsteman Minna Liuttu, finansministeriet

verkställande direktör Heikki Pohja, Arbetslöshetsförsäkringsfonden

expert Johan Åström, Finlands näringsliv

ekonomisk expert Joonas Rahkola, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

jurist Heli Puura, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av undervisnings- och kulturministeriet.

PROPOSITIONERNA

Regeringens proposition RP 87/2011

I denna proposition föreslås bestämmelser om arbetslöshetsförsäkringspremier för 2012.

I propositionen föreslås det att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie ska vara 0,80 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,85 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 932 000 och 3,45 procent för den överskjutande delen av lönen.

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag föreslås uppgå till 0,32 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag till 0,85 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är enligt förslaget 0,85 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 1 932 000 euro och 2,20 procent för den överskjutande delen av lönen.

För universiteten föreslås en egen arbetslöshetsförsäkringspremie på 0,85 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 932 000 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2012.

Regeringens proposition RP132/2011 rd

I denna proposition föreslås en sådan komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, att de höjningar av arbetslöshetsförsäkringspremierna som föreslagits för 2012 inte genomförs och att premierna i stället bestäms i enlighet med vad som föreslås i denna proposition.

Syftet med den kompletterande propositionen är att stödja ramavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i enlighet med det åtagande som regeringen har gjort.

Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2012.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammanfattningsvis anser utskottet att propositionen RP 132/2011 rd är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget och med hänvisning till motiveringarna i nämnda proposition föreslår utskottet att proposition RP 87/2011 rd förkastas.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget i proposition RP 132/2011 rd utan ändringar.

förkastar lagförslaget i proposition RP 87/2011.

Helsingfors den 1 december 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Arja Juvonen /saf
 • Laila Koskela /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Lasse Männistö /saml
 • Lenita Toivakka /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Kristiina Salonen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Esko Salo

​​​​