SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2012 rd

ShUB 18/2012 rd - RP 135/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 16 oktober 2012 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 135/2012 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Kirsi Päivänsalo ja konsultativ tjänsteman Minna Liuttu, social- och hälsovårdsministeriet

undervisningsråd Jorma Karhu, undervisnings- och kulturministeriet

verkställande direktör Heikki Pohja, Arbetslöshetsförsäkringsfonden

expert Johan Åström, Finlands näringsliv rf

ekonomisk expert Joonas Rahkola, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

juridisk ombudsman Harri Hellstén, Företagarna i Finland

jurist Heli Puura, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras.

Beloppen av arbetslöshetsförsäkringspremierna för löntagare, arbetsgivare, delägare i företag och statliga affärsverk ska vara desamma som 2012.

Enligt förslaget är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,60 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro och 3,20 procent för den överskjutande delen av lönen.

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag föreslås vara 0,20 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk ska enligt förslaget vara 0,80 procent av den lön som affärsverket betalar i fråga om affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universiteten höjs. Den ska vara 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönebeloppet.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

I dagens osäkra ekonomiska läge är det befogat att bereda sig på en försämrad sysselsättning och stärka arbetslöshetsförsäkringsfondens konjunkturbuffert genom att inte ändra på arbetslöshetsförsäkringspremierna för löntagare, arbetsgivare och statliga affärsverk, anser utskottet. Likaså är det i sin ordning att arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet höjs så att den kommer närmare den allmänna premienivån för arbetsgivare, eftersom arbetsavtal småningom ersätter tjänsteförhållanden vid universiteten.

I anknytning till universitetsreformen förra valperioden framhävdes det att universiteten bör tillförsäkras ekonomiska möjligheter till högkvalitativ undervisning och forskning. Utskottet vill därför särskilt lägga vikt vid universitetens basfinansiering och påpekar att höjningen av arbetslöshetsförsäkringspremien inte får försämra universitetens ekonomi.

Detaljmotivering

Gränsen för lönebeloppet i fråga om den högre arbetslöshetsförsäkringspremien kommer enligt propositionen att preciseras under behandlingen i riksdagen, när lönekoefficienten fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 100 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) före den 1 november. Social- och hälsovårdsministeriet fastställde genom förordning den 24 oktober 2012 att lönekoefficienten enligt lagen om pension för arbetstagare ska vara 1,327 år 2013. Koefficienten är lägre än vad som antogs när propositionen lämnades, så utskottet föreslår att den gräns för lönebeloppet som används vid graderingen av arbetslöshetsförsäkringspremien ändras till 1 990 500 euro i enlighet med förändringen i lönekoefficienten.

Paragraf 18 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner har ändrats genom en lag (542/2012) som trädde i kraft den 10 oktober 2012 och därför måste ingressen preciseras och 18 § kompletteras med ett nytt 7 mom.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget med följande ändringar:

Lag

om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 18 §, sådan den lyder i lagarna 1332/2011 och 542/2012, som följer:

18 §

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2013 är 0,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien 2013 är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 3,20 procent för den överskjutande delen av lönen.

(2 mom. som i RP)

För 2013 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2013 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönen.

Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 1 990 500 euro är en fjärdedel av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 1 990 500 euro. Denna fjärdedel uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är dock alltid minst 0,10 procent av lönen.

(6 mom. som i RP)

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska lämna social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av följande års förtjänstskyddsutgifter, beloppet av statens finansieringsandel samt följande års premieprocentsats senast den 15 maj varje år. (Nytt)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 26 oktober 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Arja Juvonen /saf
 • Laila Koskela /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Annika Saarikko /cent
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Eila  Mäkipää

​​​​