SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2007 rd

ShUB 19/2007 rd - RP 138/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 november 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av vissa lagar som har samband med den (RP 138/2007 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Jaakko Hannula och övermatematiker Leena Väänänen, social- och hälsovårdsministeriet

övermatematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, Försäkringsinspektionen

verkställande direktör Tapani Miettinen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund

biträdande verksamhetsledare Risto Ihalainen, Finlands Läkarförbund

sakkunnig Vesa Rantahalvari, Finlands Näringsliv

socialpolitisk sekreterare Pirjo Väänänen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

jurist Juri Aaltonen, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Dessutom har Företagarna i Finland lämnat skriftligt utlåtande.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om olycksfallsförsäkring ändras. Ersättningskostnader som uppkommer för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund till följd av vissa yrkessjukdomar som kräver exponering under lång tid samt oförsäkrade olycksfall ska finansieras genom fördelningssystemet. Försäkringsbolagen ska årligen svara för ersättningskostnaderna, som för närvarande fonderas, i proportion till sina premieinkomster. Dessutom preciseras bestämmelserna om utlämnande av hälsouppgifter som behövs för verkställighet av olycksfallsförsäkringen och ersättning av de kostnader som detta medför. Vidare föreslås det att en muntlig förhandling i besvärsnämnden för olycksfallsärenden också ska vara möjlig på begäran av en berörd part.

Vissa ändringar av närmast teknisk karaktärgörs i lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen, ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och lagen om pension för arbetstagare.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2008.

Den tekniska ändringen i lagen om pension för arbetstagare avses träda i kraft den 31 december 2007 och den ska tillämpas retroaktivt från ingången av 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och ändamålsenlig. Det blir lättare att finansiera kostnaderna och minskar behovet av ansvarsutredningar när ersättningarna för sjukdomar som kräver exponering under lång tid börjar finansieras genom fördelningssystemet. Med reformen styrs premierna tydligare till rätt betalare samtidigt som insynen i finansieringen förbättras. Dessutom förbättras de försäkrades villkor eftersom muntlig behandling i fortsättningen också kommer att ordnas i första besvärsinstansen på begäran av parterna.

Utskottet vill peka på ett problem med ersättningarna vid yrkessjukdomar med lång latenstid. Vanligen betalas ersättningarna ut först retroaktivt när orsakerna och ersättningsåtagandena står klara. Då samordnas ersättningarna med sjukpension och andra bidrag som den försäkrade redan får. De försäkrade måste bli informerade och få vägledning om samordningen av olycksfallsersättningar och andra bidrag vid återkrav, understryker utskottet.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 15 november 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Risto Autio /cent
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /sv
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Ilkka Kantola /sd
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Tapani Tölli /cent

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää