SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2014 rd

ShUB 19/2014 rd - RP 203/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 oktober 2014 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (RP 203/2014 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Pia Nissinen, social- och hälsovårdsministeriet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att den temporära lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, som är i kraft till utgången av 2016, ska ändras. De inkomstgränser efter vilka invalid- eller sjukpensionen ska lämnas vilande ska höjas och de ska på nytt bindas vid folkpensionsindexet.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2015 och den ska tillämpas retroaktivt från ingången av 2014.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 7 november 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • medl. Johanna Jurva /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

​​​​