SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2008 rd

ShUB 2/2008 rd - RP 177/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17 § i folkpensionslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 februari 2008 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17 § i folkpensionslagen (RP 177/2007 rd) till social och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

äldre regeringssekreterare Juha Rossi, social- och hälsovårdsministeriet

förmånschef Marjukka Turunen, Folkpensionsanstalten

chef för lagenheten  Sonja  Lilius, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, lagen om pension för lantbruksföretagare och folkpensionslagen.

Enligt förslaget fogas nödvändiga bemyndiganden att utfärda förordning till lagen om frontmannapension och lagen om betalning av fronttillägg utomlands. Dessutom föreslås att folkpensionslagens bestämmelser om anmälningsskyldighet för ålderspensionstagare ska tillämpas på skyldigheten för mottagare av fronttillägg och extra fronttillägg att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen.

Regeringen föreslår att vissa fel som blivit kvar i lagen om pension för lantbruksföretagare och i folkpensionslagen vid beredningen rättas till.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. Ändringarna i lagen om pension för lantbruksföretagare och folkpensionslagen ska emellertid tillämpas redan från den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 19 februari 2008

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Risto Autio /cent
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää