SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2013 rd

ShUB 22/2013 rd - RP 175/2013 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 november 2013 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor (RP 175/2013 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Esko Salo, social- och hälsovårdsministeriet

verkställande direktör Heikki Pohja, Arbetslöshetsförsäkringsfonden

expert Mikko Räsänen, Finlands Näringsliv

ekonomisk expert Joonas Rahkola, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • Akava rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor ändras.

I propositionen föreslås det att arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2014 fastställs. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie ska vara 0,50 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,75 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 2,95 procent för den överskjutande delen av lönen. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag ska vara 0,19 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,75 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk ska vara 0,75 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 1,95 procent för den överskjutande delen av lönen. Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet ska vara 0,75 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönen.

Det föreslås att beloppet av full självriskpremie höjs från 80 till 90 procent av den förmånsutgift som självriskpremien grundar sig på.

I lagen om arbetslöshetskassor föreslås det bestämmelser om finansieringen av den arbetslöshetsdagpenning som en företagarkassa betalar för permitteringstid. Enligt förslaget ska statsandel inte betalas för den dagpenning som en företagarkassa betalar för permitteringstid.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2014.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

I propositionen föreslås det att både löntagarens och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie ska sänkas med 0,1 procentenheter. Framställningen baserar sig på ett sysselsättnings- och tillväxtavtal som har förhandlats fram av arbetsmarknadsorganisationerna. Dess syfte är att förbättra löntagarnas köpkraft och att sänka arbetsgivarnas arbetskraftskostnader.

Arbetsgivarna ges ökat ansvar för de kostnader för utkomstskydd för arbetslösa som följer av att äldre anställda blir uppsagda. Det sker genom att arbetsgivarens självriskpremie höjs. Utskottet välkomnar denna åtgärd för att minska uppsägningarna av äldre anställda. Avgiften påförs om arbetslösheten till följd av uppsägning fortgår så att utkomstskydd för arbetslösa måste betalas för tilläggsdagar till den som sagts upp. Självriskpremie till fullt belopp gäller stora arbetsgivare med ett lönebelopp om minst 31 848 miljoner euro. För mindre lönebelopp sjunker självriskpremien linjärt så att ingen premie tas ut om lönebeloppet är mindre än 2 miljoner euro. Höjningens betydelse i pengar minskar av att perioden för tilläggsdagar i fråga om personer födda 1957 och senare blir kortare, högst två år i och med att den nedre åldersgränsen för tilläggsdagar stiger. Höjningen har avtalats i ett s.k. arbetskarriäravtal som arbetsmarknadsorganisationerna har ingått. Utskottet anser att premiehöjningen är ett motiverat sätt att höja sysselsättningen bland äldre arbetstagare.

Med arbetslöshetsförsäkringspremierna enligt propositionen beräknas arbetslöshetsförsäkringsfondens resultat nästa år uppvisa ett underskott om ca 350 miljoner euro och konjunkturbufferten slutet av året ha krympt till knappa 300 miljoner euro. Utskottet anser det viktigt att konjunkturbufferten är tillräcklig och konstaterar att finansieringen av arbetslöshetsersättningen måste vara hållbar också i tider när ekonomin och sysselsättningen är svag.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 21 november 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Laila Koskela /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Annika Saarikko /cent
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Anu Urpalainen /saml
 • Anu Vehviläinen /cent

Sekreterare var

utskottsråd Eila  Mäkipää

​​​​