SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2014 rd

ShUB 22/2014 rd - RP 213/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 4 november 2014 regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen och till vissa lagar som har samband med den (RP 213/2014 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Anne Koskela och överinspektör Hanna Nyfors, social- och hälsovårdsministeriet

chefsplanerare Riikka Peltonen, Folkpensionsanstalten

specialsakkunnig Anu Nemlander, Finlands Kommunförbund

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen upphävs. Bestämmelserna om delegationen för rehabiliteringsärenden blir dock i kraft till den 1 oktober 2015 då mandattiden för den nuvarande delegationen för rehabiliteringsärenden går ut.

Vid servicecentren för arbetskraft är samarbetet mellan arbetskraftsförvaltningen, Folkpensionsanstalten och socialarbetet intensivare än tidigare, även klientsamarbetet, och till denna del kan de lagstadgade samarbetsstrukturerna enligt lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen slopas. Avsikten är att de nuvarande samarbetsgruppernas klienter blir klienter inom servicecentren för arbetskraft, där deras ärenden behandlas inom ramen för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Propositionen har samband med regeringens proposition med förslag till lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (RP 183/2013 rd), som föreskriver om samarbetsförpliktelse för social- och hälsovården, arbetsförvaltningen och Folkpensionsanstalten. Genom att upphäva lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen avlägsnas kommunernas lagfästa skyldighet att upprätthålla rehabiliteringssamarbetsgrupper.

Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Den innebär att överlappande strukturer nedmonteras. Klienterna i rehabiliteringssamarbetsgrupperna har huvudsakligen varit de samma som i den framtida sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Det har framställts bedömningar om att en personal som innehar kompetens i sektorsövergripande samservice kan ersätta handledningen i anslutning till rehabiliteringen av denna klientgrupp. Men utskottet vill ändå betona att samverkan mellan olika aktörer inom rehabiliteringsfältet är nödvändig också framöver. Det är angeläget, menar utskottet, att samordnandet av tjänsterna med andra parter som ger rehabilitering definieras i patientens individuella rehabiliteringsplan på det sätt som förutsätts i hälso- och sjukvårdslagen.

Skyldigheten att upprätthålla en delegation för rehabiliteringsärenden som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet slopas ur lagstiftningen när den nuvarande delegationens verksamhetsperiod upphör. Regionförvaltningsverken är inte heller längre skyldiga att tillsätta regionala rehabiliteringssamarbetskommissioner. För att rehabiliteringen ska ge resultat behövs tvärsektoriellt samarbete i många former liksom också en klar ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Utskottet anser att styrningen på riksnivå samt det regionala samarbetet bör säkerställas i samband med reformen av social- och hälsovårdens servicestruktur.

Utskottet föreslår att lagförslag 9 ändras på grund av att lagen efter det att propositionen lämnades har ändrats genom lag .

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 1—8 och 10—16 utan ändringar och

godkänner lagförslag 9 med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

9.

Lag

om ändring av 22 § i lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 22 §, sådan den lyder i lag 892/2014, som följer:

22 §

Säkerställande av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan (utesl.) pensionsanstalten fattar beslut om (utesl.) invalidpension ska den utreda om den anställda har rätt till rehabilitering enligt 17 § och se till att den anställdas möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om den anställda har rätt till rehabilitering enligt 17 §, ska pensionsanstalten i enlighet med 102 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering. Avslås en ansökan om pension eller arbetspensionsrehabilitering, ska pensionsanstalten se till att sökanden ges information om rehabiliteringsmöjligheterna och att sökanden, i samarbete med dem som tillhandahåller tjänster, hänvisas till rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 18 november 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Johanna Jurva /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /saml
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Hanna Tainio /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Raija Vahasalo /saml (delvis)

Sekreterare var

utskottsråd Eila  Mäkipää