SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 25/2014 rd

ShUB 25/2014 rd - RP 223/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 november 2014 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 223/2014 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Esko Salo, social- och hälsovårdsministeriet

expert Johan Åström, Finlands Näringsliv rf

vice verkställande direktör Tapio Oksanen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • Akava ry
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras.

I förslaget läggs arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2015 fast.

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie ska vara 0,65 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 025 000 euro och 3,15 procent för den överskjutande delen av lönen.

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag ska vara 0,24 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk ska vara 0,80 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 025 000 euro och 2,10 procent för den överskjutande delen av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet ska vara 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 025 000 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönen. Gränserna för lönebeloppen för självriskpremien ändras så att full självriskpremie tas ut av företag med ett lönebelopp på minst 32 400 000 euro. Självriskpremie tas inte ut av företag med ett lönebelopp på högst 2 025 000 euro.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Arbetslöshetsförsäkringspremien för löntagare och arbetsgivare föreslås stiga med 0,15 procentenheter 2015. Trots de höjda premierna kommer arbetslöshetsförsäkringsfonden att uppvisa ett underskott 2015. Bedömningarna av underskottet varierar en aning beroende på vilka ekonomiska prognoser förändringarna i arbetslösheten och lönesumman grundar sig på. Enligt samtliga kalkyler kommer underskottet att vara minst 400 miljoner euro. I år kommer det att ligga på 620 miljoner euro. Den buffert som har samlats in för konjunktursvängar och som kan användas för att jämna ut premierna står nästan på noll nu i slutet av året. Arbetslöshetsförsäkringsfonden bedömer att konjunkturbufferten kommer att vara 500 miljoner euro på minus i slutet av 2015 trots att premierna höjs. Fonden kan emellertid använda skuldmedel för att finansiera verksamheten inom ramen för de lagfästa gränsvärdena. Enligt uppgifter till utskottet kommer underskottet och därmed också skuldbehovet att öka markant de närmaste åren.

Utskottet anser att de föreslagna premiehöjningarna behövs och framhåller att måttliga premiehöjningar är motiverade i det rådande ekonomiska läget. Vidare framhåller utskottet att premierna kan komma att behöva höjas ordentligt också de närmaste åren. Samtidigt understryker utskottet vikten av att gardera sig i tid för betalningsförpliktelserna. I vilket fall som helst vore det viktigast att satsa på att förbättra sysselsättningen och på sätt skapa större jämvikt mellan avgiftsintäkterna och förmånsutgifterna.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 21 november 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Johanna Jurva /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /saml
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Anne Louhelainen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

​​​​