SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2002 rd

ShUB 28/2002 rd - RP 149/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 20 september 2002 en proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar (RP 149/2002 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Lauri Pelkonen, social- och hälsovårdsministeriet

budgetråd Pertti Tuhkanen, finansministeriet

förmånschef Anna-Kaisa Ylhäinen, Folkpensionsanstalten

ombudsman Juhapekka Suutarinen, Servicearbetsgivarna

jurist Janne Metsämäki, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

planeringschef Pertti Rauhio, Företagarna i Finland

ombudsman Johan Åström, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT

jurist Juri Aaltonen, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC

Dessutom har utskottet fått ett skrivligt utlåtande från Akava.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar.

Enligt propositionen skall en andel som motsvarar arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på samma sätt som under tidigare år dras av från arbetsinkomsten eller från en förmån som utbetalas i fråga om de dagpenningsförmåner som beräknas på lönen. Avdraget föreslås vara 4,8 % år 2003.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2003 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2003.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Av de orsaker som framgår av propositionen och med stöd av erhållen utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget med följande anmärkningar.

Regeringen föreslår att avdraget från den arbetsinkomst som dagpenningar grundar sig på fortsätter att gälla ett år till. Därmed stiftar riksdagen den elfte ettåriga lagen om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Utskottet hänvisar till sina tidigare ståndpunkter (ShUB 31/2000 rd och ShUB 39/2001 rd). Där anser utskottet det nödvändigt att kriterierna för dagpenningar bygger på permanent lagstiftning. Utskottet anser det fortfarande nödvändigt att frågan bereds i en trepartsgrupp för att kriterierna för dagpenningar inte längre skall bestämmas genom temporär lagstiftning. När frågan handläggs bör det primära alternativet vara att avdraget slopas.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 23 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Marjatta Vehkaoja /sd
 • medl. Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Inkeri Kerola /cent
 • Niilo Keränen /cent
 • Valto Koski /sd
 • Juha Rehula /cent
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jaana Ylä-Mononen /cent
 • ers. Håkan Nordman /sv

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

​​​​