SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2002 rd

ShUB 29/2002 rd - RP 222/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § barnbidragslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 22 oktober 2002 en proposition med förslag till lag om ändring av 4 § barnbidragslagen (RP 222/2002 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att barnbidragslagen ändras. Tidsfristen för Folkpensionsanstalten att meddela staten antalet barnbidrag som skall betalas varje månad föreslås bli förkortad från fem till fyra vardagar. Propositionen har samband med reformen av Folkpensionsanstaltens datasystem som tas i bruk för utbetalningen av barnbidrag i januari 2003.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2003.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Av de orsaker som framgår av propositionens motivering och med stöd av erhållen utredning anser utskottet propositionen angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 25 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Marjatta Vehkaoja /sd
 • medl. Merikukka Forsius /gröna
 • Inkeri Kerola /cent
 • Niilo Keränen /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Juha Rehula /cent
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

​​​​