SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2004 rd

ShUB 29/2004 rd - RP 222/2004 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 november 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 222/2004 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Pasi Koskinen, social- och hälsovårdsministeriet

överinspektör Sari Alho, arbetsministeriet

jurist Olli Häkkinen, Folkpensionsanstalten

förvaltningschef Kaija Kortekangas, Arbetslöshetskassornas Samorganisation

juris kandidat Mikko Räsänen, Servicearbetsgivarna, även som representant för Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT

jurist Kalle Räisänen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

direktör Rauno Vanhanen, Företagarna i Finland

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av Akava ry.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. I propositionen föreslås att ikraftträdelsebestämmelsen om utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån ändras så att jämkad arbetslöshetsförmån kan beviljas till den 31 december 2005 trots att maximitiden för utbetalningen har gått ut.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2005.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget med följande anmärkningar.

Maximitiden för utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån var ursprungligen 36 månader. Efter att maximitiden i april 2003 för första gången gick ut för dem som under en lång tid erhållit arbetslöshetsförmån, har tidsperioden för utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån förlängts vid två tillfällen genom tidsbegränsad lagstiftning. Den nu gällande tidsfristen går ut vid årsskiftet 2004—2005 och nu föreslår man att den förlängs fram till utgången av 2005.

Jämkad arbetslöshetsförmån utbetalas i huvudsak till arbetssökanden som arbetar deltid på grund av att arbetstiden på arbetsgivarens initiativ förkortats eller till personer som är permitterade. Alla de som får jämkad arbetslöshetsförmån bör ha anmält sig hos arbetskraftsbyrån som sökande av heltidsarbete.

Enligt inkommen utredning har antalet arbetssökande som uppnått maximitiden för jämkad arbetslöshetsdagpenning ökat klart under det senaste året. Detta tyder på att ökningen av olika snuttjobb och korttidsanställningar har gjort att det också blivit svårare att övergå från deltidsanställning till att bli heltidsanställd. Om maximitiden träder i kraft, är de som fått dagpenning i 36 månader tvungna att antingen fortsätta i sin deltidsanställning utan arbetslöshetsförmån eller bli helt arbetslösa för att få arbetslöshetsförmån. Eftersom deltidsanställning är ett bättre alternativ än att bli helt arbetslös, anser utskottet det motiverat att utbetalningen fortsätter i enlighet med det som regeringen framställt även om maximitiden uppfylls.

Utskottet framhäver att för dem som erhåller jämkad arbetslöshetsförmån, bör det primära målet vara att de sysselsätts på heltid. Enligt propositionens motivering ska behovet och kvaliteten av arbetskraftstjänsterna för dem som under en lång tid erhållit jämkad förmån utredas under tiden som den tidsbegränsade lagen är i kraft. Avsikten är att dessa personer ännu effektivare ska få ta del av arbetskraftsbyråernas tjänster. Utskottet understryker att åtgärder för att hitta heltidsarbete bör vidtas i ett så tidigt skede som möjligt före utgången av maximitiden.

Enligt en utredning som utskottet erhållit ska social- och hälsovårdsministeriet tillsätta en trepartsarbetsgrupp med uppgift att under 2005 hitta en bestående lösning på frågan om tidsfristen för den jämkade arbetslöshetsförmånen. Utskottet anser att det är ändamålsenligt att systemet med maximitid slopas helt efter det att det nu aktuella arrangemanget har genomförts.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 23 november 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Valto Koski /sd
 • vordf. Eero Akaan-Penttilä /saml
 • medl. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Tuula Väätäinen /sd (delvis)

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

​​​​