SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2002 rd

ShUB 30/2002 rd - RP 220/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 22 oktober 2002 en proposition med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen (RP 220/2002 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

direktör Risto Aurola, social- och hälsovårdsministeriet

regeringssekreterare Mika Seppälä, miljöministeriet

direktör Pekka Pakkala, Livsmedelsverket

överdirektör Ilkka Suojasalmi, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

sakkunnig Matti Laiho, Finlands Kommunförbund

ordförande Simo Järvinen, Kuntien terveystarkastajat ry

ordförande Leena Panula ja sekreterare Maritta Valtonen, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry

Dessutom har utskottet fått ett skriftligt utlåtande av Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att hälsoskyddslagen (763/1994) ändras. Enligt förslaget skall de uppgifter som ansluter sig till styrningen av tillsynen enligt hälsoskyddslagen överföras från social- och hälsovårdsministeriet till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral. Sådana uppgifter är till exempel styrnings- och tillsynsuppgifterna som ansluter sig till övervakningen av hushållsvatten och bedömningen av sanitära olägenheter som avfall medför.

Dessutom föreslås att små ändringar som beror på den nya grundlagen görs i hälsoskyddslagen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2003.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Av de orsaker som framgår av propositionen och med stöd av erhållen utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Utskottet finner att förslaget är på sin plats eftersom det skapar klarhet i och särskiljer de normgivande och de övervakande myndigheternas roller. I och med att social- och hälsovårdens produkttillsynscentral får en starkare ställning då det gäller verkställigheten och tillsynen kan det leda till att det nya systemet bättre stöder den tillsynsverksamhet som hälsoskyddsmyndigheterna i länen och kommunerna utför. Utskottet konstaterar att det behövs större personalresurser både vid social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och i kommunerna för att tillsynsverksamheten i praktiken skall kunna skötas på ett tillbörligt sätt.

Utskottet föreslår en ändring av lagförslagets 13 § 1 mom. för att precisera att närmare bestämmelser om de i detta lagrum avsedda lokaler och inrättningar för vilka särskilda krav gäller kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget i övrigt godkänns enligt regeringens proposition men 13 § med följande ändringar:

13 §

Anmälningsskyldighet

Verksamhetsidkaren skall i god tid innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om följande verksamheter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) anläggandet eller ibruktagandet av en sådan annan lokal eller inrättning, för vars hygieniska förhållanden med beaktande av besökarantalet eller verksamhetens art måste uppställas särskilda krav; närmare bestämmelser om ovan avsedda lokaler och andra inrättningar utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3, 5 och 6 mom. som i RP)

_______________

Helsingfors den 6 november 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Marjatta Vehkaoja /sd
 • medl. Merikukka Forsius /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /cent (delvis)
 • Niilo Keränen /cent
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Juha Rehula /cent
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Raija Vahasalo /saml (delvis)
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

​​​​