SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 31/2006 rd

ShUB 31/2006 rd - RP 77/2006 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 13 juni 2006 en proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld (RP 77/2006 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har ekonomiutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtande (EkUU 32/2006 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överdirektör Tarmo Pukkila, biträdande avdelningschef Katriina Lehtipuro, regeringsråd Erkki Rajaniemi, regeringssekreterare Juhani Turunen och övermatematiker Leena Väänänen, social- och hälsovårdsministeriet

finansråd Urpo Hautala, finansministeriet

verkställande direktör Jukka Rantala, Pensionsskyddscentralen

utredningschef Arttu Juuti, Konkurrensverket

överdirektör Hely Salomaa, direktör Timo Laakso och chefsjurist Markku Sorvari, Försäkringsinspektionen

bankdirektör Matti Louekoski

direktör Åsa Ceder och direktör Olli Kytö, Alandia-Bolagen

direktör Nils-Erik Felixsson, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

verkställande direktör Kari Puro, Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

chefsjurist Tuula Kallio, Etera

aktuariedirektör Pasi Mustonen, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

aktuarie Mikko Karpoja, Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia

aktuarie Kimmo Karppinen, Sjömanspensionskassan

chef för juridiska ärenden Jaakko Gummerus, Tapiola-grupp

direktör Matti Leppälä, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

ombudsman Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys

verkställande direktör Esko Kivisaari, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund r.f.

direktör Markku Lemmetty, Akava r.f.

specialrådgivare Vesa Rantahalvari, Finlands Näringsliv

socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

jurist Juri Aaltonen, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

direktör Risto Suominen, Företagarna i Finland

jurist Eija Korpi, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Samband med andra handlingar

Utskottet har i samband med denna proposition behandlat propositionerna RP 76/2006 rd, RP 78/2006 rd och RP 79/2006 rd.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om pension för arbetstagare, lagen om pensionsstiftelser, lagen om försäkringskassor och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ändras när det gäller bestämmelserna om verksamhetskapital och ansvarsskuld eller pensionsansvar för arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet. Motsvarande ändringar i fråga om sjömanspensionskassan ska företas i samband med totalrevisionen av lagen om sjömanspensioner.

Pensionsanstalternas solvensmekanism ska ses över och begreppet målzon och kraven på eget kapital och poster i garantibeloppet slopas. Dessutom föreslås bestämmelserna om överskridning av verksamhetskapitalets maximibelopp bli ändrade.

Pensionsanstalterna föreslås ta in en ny post som minskar eller ökar ansvarsskulden eller pensionsansvaret, dvs. ett tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen, vilket betyder att 10 procent av pensionsanstalternas ansvarsskuld eller pensionsansvar baserar sig på den genomsnittliga avkastningen av pensionsanstalternas noterade aktieplaceringar. Övergången till nivån 10 procent ska ske stegvis under en period av fem år. Beloppet av det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen kan minska pensionsanstaltens ansvarsskuld eller pensionsansvar med högst 10 och öka det med högst 5 procent.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Syftet med propositionen är att möjliggöra högre avkastning på arbetspensionsplaceringar. För att höja pensionsanstalternas risktålighet föreslås ändringar speciellt i bestämmelserna om ansvarsskulden och verksamhetskapitalet. Propositionen hänger nära samman med proposition RP 79/2006 rd, som överlämnats samtidigt till riksdagen. I den föreslås ändringar i bestämmelserna om pensionsanstalternas täckning och solvens.

I pensionsanstalternas ansvarsskuld föreslås en ny post för att jämna ut investeringsriskerna. Varje anstalt ska föra över en lika stor andel av den faktiska avkastningen på aktieinvesteringar i en kollektiv buffertfond. Det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen är en ansvarsskuldpost som varierar till storleken beroende på hur pensionsanstalternas aktieavkastning fluktuerar i snitt. Därmed skulle ansvarsskulden fluktuera i samma takt i alla pensionsanstalter. Om det avkastningsbundna tillläggsförsäkringsansvaret höjer ansvarsskulden med mer än 5 procent i relation till hela pensionssystemet, går det överskjutande beloppet till att öka de fonderande andelarna av ålderspensionerna. Det avkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret beaktas i solvenskraven precis som ålderspensionsansvaret. Utskottet omfattar den föreslagna ändringen för att den jämnar ut investeringsriskerna och fluktuationerna i investeringsvärdet inom systemet.

Pensionsutgifterna beräknas kulminera kring 2020—2030. Som förberedande åtgärd inför detta riktas höjningarna av de fonderade ålderspensionerna enbart till dem som fyllt 55 år. Ändringarna är motiverade. Utom att trycket på att höja arbetspensionspremierna på sikt behöver dämpas är det ju också viktigt att se till att de utvecklas rationellt och så jämnt som möjligt. Det ligger i de försäkrades intresse att arbetspensionsavgifterna stiger så kontrollerat som möjligt, men framför allt också att det på grund av höjningen inte blir nödvändigt att ingripa i arbetspensionsförmånernas storlek.

Bestämmelserna om arbetspensionsförsäkringsbolagens, pensionsstiftelsernas och pensionskassornas verksamhetskapital samordnas. Samtidigt som pensionsstiftelser och pensionskassor ska få friare händer att använda sitt verksamhetskapital till att täcka investeringsförluster och sänka understödsavgifter förväntas deras styrelser kunna förbereda sig på riskerna för investeringsförluster. För att kunna säkerställa arbetsgivarens betalningsförmåga i olika solvenssituationer måste stiftelsen eller fonden upprätta en särskild riskhanteringsplan för hur understödsavgifter och försäkringspremier ska användas till att backa upp solvensen. Kravet på att pensionsanstaltens styrelse på förhand ska klarlägga hur en svag ekonomisk situation inverkar på avgiftsnivån och att den på förhand bör förbinda sig att höja avgifterna om den måste gå in och stödja verksamhetskapitalet är enligt utskottets mening befogat. Det ökar pensionsstiftelsens eller pensionskassans ansvar för att vara väl förberedd.

De föreslagna ändringarna i mekanismen för pensionsanstalternas verksamhetskapital gör det enklare att använda kapitalet som en buffert mot investeringsrisker. Samtidigt motverkar de en överdriven benägenhet att undvika risker. Till följd av ändringarna förväntas aktieinvesteringarna i proportion till investeringar totalt inom de närmaste åren gå upp från i snitt 25 till 35 procent under en övergångsperiod av fem år. I ett historiskt perspektiv har aktieinvesteringar på sikt gett bättre avkastning än andra former av investering och därför skapar förväntningarna på högre avkastning också en presumtion om en högre fonderingsgrad för pensioner. Utskottet ser positivt på saken men framhåller i sammanhanget, precis som i sitt betänkande (ShUB 30/2006 rd) om regeringens proposition RP 79/2006 rd att riskerna vid aktieinvestering alltid är högre och att långtida investeringar ingalunda minskar dem. Vad gäller anstalternas sätt att rikta sina investeringar hänvisar utskottet till utlåtandet ovan.

Detaljmotivering

1. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

14 §. Ansvarsskuld.

I 5 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare föreskrivs hur Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras förväntade utgifter på grund av en högre frekvens av nya invaliditetsfall ska finansieras under den tid lagen om pension för arbetstagare är i kraft. I åtgärderna ingår att införa en reserv för finansiering av de från APL-perioden nedärvda högre driftskostnaderna och betalningsförlusterna med de medel som samlats under APL-perioden.

Meningen var att reserven skulle utgöra en del av premieansvaret, som är en del av ansvarsskulden för de utbetalningar som föranleds av framtida försäkringsfall. Men när beräkningarna förbereddes ansågs det lämpligare att reserven skulle fastställas som en del av ersättningsansvaret, som i sin tur är en del av ansvarsskulden för utbetalningar som föranletts av inträffade försäkringsfall. Paragrafens 2 mom. behövs inte och kan därmed strykas, eftersom reserven per definition ska höra till det s.k. utjämningsansvaret som ingår i ersättningsansvaret. Utjämningsansvaret är redan definierat i lagen.

18 §. Överföringar till det fördelade och det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret.

Paragrafen anger hur man går till väga vid fluktuationer i verksamhetskapitalet. I första momentet anges vad som ska göras om verksamhetskapitalet för andra året i följd överskrider solvensgränsens fyrdubbla belopp. I andra momentet beskrivs hur man gör om verksamhetskapitalet överskrider solvensgränsen, men inte mer än fyrdubbelt. Av den föreslagna paragrafen framgår däremot inte hur man ska gå till väga under det första året, om verksamhetskapitalet har överskridit solvensgränsen mer än fyrdubbelt.

Utskottet föreslår att meningen "men underskrider verksamhetskapitalets maximibelopp enligt 1 mom." stryks i paragrafens andra moment. I så fall följer man beräkningarna det första året då verksamhetskapitalet överskrider solvensgränsens fyrdubbla belopp, som föreslås i paragrafen.

24 §. Användning av tillgångar.

På grund av ändringen i lagens 17 § bör hänvisningen till 17 § 3 mom. strykas som onödig i 2 mom.

Ikraftträdandebestämmelsen.

För att de ministeriebeslut som träder i kraft 2007 ska kunna överlämnas inom 2006 föreslås ikraftträdandebestämmelsen bli kompletterad med att åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

2. Lag om ändring av om pension för arbetstagare

Ikraftträdandebestämmelsen föreslås bli kompletterad på samma sätt som motsvarande bestämmelse i det första lagförslaget.

3. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

46 §.

Enligt propositionen ska pensionsansvaret fortsatt beräknas som nu, men framöver ska lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden tillämpas på täckning av den lagstadgade pensionsförsäkringens pensionsansvar. I paragrafen nämnda 46 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser har samband med både beräkning och täckning av pensionsansvaret och därför bör hänvisningen till lagrummet strykas eftersom den är onödig.

Ikraftträdandebestämmelsen.

Ikraftträdandebestämmelsen föreslås bli kompletterad på samma sätt som motsvarande bestämmelse i det första lagförslaget.

4. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

83 §.

Hänvisningen i 8 mom. till 3 mom. bör strykas, eftersom lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden i fortsättningen ska tilllämpas på täckning av den lagstadgade pensionsförsäkringens pensionsansvar.

Ikraftträdandebestämmelsen.

Ikraftträdandebestämmelsen föreslås bli kompletterad på samma sätt som föreslås i fråga om det första lagförslaget.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslag 5 godkänns utan ändringar och

att lagförslag 1—4 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 19 § 2 mom.,

ändras 14 § 2 mom., 15, 17, 18 och 20 §, 22 § 1 mom., 23 §, rubriken för 24 § och 24 § 2 mom. samt 31 § 1 mom.,

av dem 17 § sådan den lyder i lag 419/2004, 22 § 1 mom. och 23 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 640/1997 och 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 332/2004, samt

fogas till 14 § ett nytt 4 mom. som följer:

14 §

Ansvarsskuld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranleds av framtida försäkringsfall till den del det för bolaget har uppkommit ansvar enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller lagen om pension för företagare. (Utesl.). Som premieansvar betraktas även det ansvar som reserverats för nedsättningar av försäkringsavgifter eller andra motsvarande förmåner enligt 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och för täckning av de förluster som avses nedan och som är uppdelat i en på försäkringstagarna fördelad del (fördelat tillläggsförsäkringsansvar) och en ofördelad del (ofördelat tilläggsförsäkringsansvar). Det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret får endast användas för sådana nedsättningar av försäkringsavgifter eller andra motsvarande förmåner som avses i 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret kan användas för att täcka förlust som har uppkommit till följd av en ändring av grunderna för beräkning av ansvarsskulden samt också för att täcka annan förlust.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 mom. som i RP)

15 och 17 §

(Som i RP)

18 §

Överföringar till det fördelade och det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret

(1 mom. som i RP)

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital överskrider solvensgränsen i 17 §, (utesl.) kan bolaget till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § 2 mom. överföra högst det belopp som beräknats på det sätt som avses i 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

(3 mom. som i RP)

20, 22 och 23 §

(Som i RP)

24 § (Ny)

Användning av tillgångar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bolagsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av det vid stämman företrädda röstetalet, av vinsten till allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp, vilka i förhållande till det (utesl.) egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

31 §

(Som i RP)

_______________

Denna lag träder i kraft den 20 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

2.

Lag

om ändring av om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 170 § 1 mom., rubriken för 171 § och 201 § samt

fogas till 168 § nya 2 och 3 mom. samt till 171 § nya 2—4 mom. som följer:

168, 170, 171 och 201 §

(Som i RP)

_______________

Denna lag träder i kraft den 20 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

(2 mom. som i RP)

_______________

3.

Lag

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 48 a § 2 mom. 5—7 punkten och 6—8 mom.,

sådana de lyder i lag 391/2006, samt

ändras 43 § 2 mom., 46 § 1 mom., 48 b och 48 c § samt 48 d § 1—3 mom.,

av dem 43 § 2 mom. sådant det lyder i lag 85/1999, 48 b § sådan den lyder i nämnda lag 391/2006 samt 48 c § och 48 d § 1—3 mom. sådana de lyder i lag 1323/1997, som följer:

43 §

(Som i RP)

46 §

En B- och AB-pensionsstiftelse skall täcka pensionsansvaret enligt lagen om pension för arbetstagare och skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i den nämnda lagen (pensionsansvarets bruttobelopp) så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden ( /2006) (utesl.).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 b, 48 c och 48 d §

(Som i RP)

_______________

Denna lag träder i kraft den 20 . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionsstiftelserna får tillämpa 48 a § 2 mom. 5 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

_______________

4.

Lag

om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 83 b § 2 mom. 7 och 8 punkten samt 6—8 mom., sådana de lyder i lag 392/2006, samt

ändras 83 § 8 mom., 83 c, 83 d och 83 e §, av dem 83 § 8 mom. och 83 c § sådana de lyder i nämnda lag 392/2006 och 83 d och 83 e § sådana de lyder i lag 1322/1997, samt

fogas till 79 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 84/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

79 §

(Som i RP)

83 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet skall täcka ansvarsskulden enligt 79 §, skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen om pension för arbetstagare, skulden för ansvarsfördelningen enligt 10 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (468/1969) samt skulden till följd av försäkringspremier så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden ( /2006) (utesl.).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

83 c, 83 d och 83 e §

(Som i RP)

_______________

Denna lag träder i kraft den 20 . Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionskassorna får tillämpa 83 b § 2 mom. 7 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

_______________

Helsingfors den 7 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Valto Koski /sd
 • medl. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää