SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 33/2010 rd

ShUB 33/2010 rd - RP 243/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 november 2010 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 243/2010 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Liisa Katajamäki, social- och hälsovårdsministeriet

direktör Erkki Palva, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finea

Dessutom har Institutet för hälsa och välfärd lämnat skriftligt yttrande.

PROPOSITIONEN

I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras. Enligt propositionen ska social- och hälsovårdsministeriet i stället för Institutet för hälsa och välfärd besluta om den ekonomiskt betydande upphandling av vaccin som avses i lagen om smittsamma sjukdomar.

Dessutom görs i lagen mindre ändringar av teknisk natur.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammanfattningsvis anser utskottet att propositionen är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 25 november 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Inkeri Kerola /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Risto Autio /cent
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Håkan Nordman /sv
 • Markku Pakkanen /cent
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /cent
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen