SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 35/2010 rd

ShUB 35/2010 rd - RP 242/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 98 och 103 § i folkpensionslagen och 20 § i lagen om Folkpensionsanstalten

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 november 2010 en proposition med förslag till lagar om ändring av 98 och 103 § i folkpensionslagen och 20 § i lagen om Folkpensionsanstalten (RP 242/2010 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

äldre regeringssekreterare Juha Rossi, social- och hälsovårdsministeriet

budgetråd Jouko Narikka, finansministeriet

avdelningschef Erkki Meriläinen och avdelningschef Juhani Rantamäki, Folkpensionsanstalten

kontaktchef Janne Pulkkinen, Pensionsskyddscentralen

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att folkpensionslagen och lagen om Folkpensionsanstalten ändras. Avsikten är att intäkterna i Folkpensionsanstaltens folkpensionsfond ska dras av från de verksamhetskostnader för anstalten som betalas från fonden och inte från förmånsutgifterna. Vidare föreslås att man i fråga om finansieringen av verksamhetskostnaderna frångår det system enligt vilket statens finansiering består av ett 90 procents förskottsbelopp och en slutlig finansiering på 10 procent. Enligt förslaget ska statens finansieringsandel betalas månatligen i förskott enligt fullt belopp i fråga om folkpensionsfondens verksamhetskostnader och också i fråga om Folkpensionsanstaltens andelar av folkpensions- och familjepensionsutgifterna enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare samt de av Folkpensionsanstalten betalda kostnaderna för bedömning av arbetsförmågan.

Det föreslås att den bestämmelse i lagen om Folkpensionsanstalten som gäller den enhet som fattar sjukpensionsbeslut ändras så att besluten ska kunna fattas i Folkpensionsanstalten också annanstans än inom anstaltens centralförvaltning. Besluten om sjukpensioner ska dock fortfarande fattas centraliserat vid en enhet i Folkpensionsanstalten.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2011.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att förslaget är behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 26 november 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Inkeri Kerola /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Risto Autio /cent
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Markku Pakkanen /cent
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /cent
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää