SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 35/2014 rd

ShUB 35/2014 rd - RP 226/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsförsäkring för stipendiater

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 11 november 2014 regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsförsäkring för stipendiater (RP 226/2014 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Hanna Tossavainen, social- och hälsovårdsministeriet

jurist Antti Klemola, Folkpensionsanstalten

jurist Carita Wuorenjuuri, Pensionsskyddscentralen

expert Simopekka Koivu, Finlands Näringsliv rf

försäkringsspecialist Henri Virtanen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • Akava ry
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Finlands Skådespelarförbund ry
 • Tieteentekijöiden liitto — Forskarförbundet
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om pension för lantbruksföretagare ändras. Ändringen gäller bestämmelserna om pensionsförsäkring för dem som bedriver vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet som finansieras med stipendium.

En pensionsförsäkring som fastställts för en stipendiat ska på stipendiatens ansökan kunna avbrytas, utöver av de orsaker att avbryta stipendiefinansierat arbete som nu nämns i lagen, även när det stipendiefinansierade arbetet avbryts på grund av annat förvärvsarbete.

Det ska i fortsättningen vara möjligt att avbryta en pensionsförsäkring för en stipendiat även när det stipendiefinansierade arbetet avbryts innan det har fortgått fyra månader utan avbrott. Då avbryts försäkringen fyra månader efter det att försäkringen började.

För att avbryta en pensionsförsäkring för en stipendiat ska det utöver de nuvarande kriterierna i fortsättningen också krävas att den som beviljat stipendiet skriftligen har godkänt att det stipendiefinansierade arbetet avbryts.

Dessutom ska en pensionsförsäkring i vissa situationer på stipendiatens ansökan kunna förenas med sådant stipendiefinansierat arbete som stipendiaten utför och som inte ensamt uppfyller villkoren för pensionsförsäkring för stipendiaten eftersom arbetsperioden är så kort eller stipendiebeloppet så litet.

På grund av ändringsförslagen ses också bestämmelserna om förfarandet i anslutning till stipendiaters pensionsförsäkring över.

Syftet med propositionen är att undanröja de missförhållanden som pensionssystemet har för stipendiater och att stipendiefinansierat arbete på ett mer heltäckande sätt ska omfattas av den inkomstrelaterade sociala tryggheten.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 juni 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Den 1 januari 2009 trädde bestämmelser om inkomstrelaterade sociala trygghetsförmåner för stipendiater i kraft. Under den tid bestämmelserna om försäkring för stipendiater har funnits har det kommit fram en del brister. De rättas till i propositionen. Utskottet finner propositionen lämplig och tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Den inkomstrelaterade sociala tryggheten för stipendiater blir mer heltäckande, när det blir tillåtet att avbryta försäkringen vid förvärvsarbete och ett litet eller kortvarigt stipendium får kombineras med fastställd pensionsförsäkring. Samtidigt blir stipendiater mer jämlika, och större hänsyn tas till kortvariga anställningar.

Också efter dessa ändringar finns det en del annat att se över i den sociala tryggheten för stipendiater, framhåller utskottet. Fortfarande gäller till exempel inga försäkringar vid en stor del av stipendier under fyra månader. Dessutom är det alltjämt en tungrodd process att avbryta försäkringen. Det går att göra bara om avbrottet pågår i minst fyra månader och det är minst fyra månader kvar av stipendiet efter avbrottet. Utskottet understryker här vikten av att pensionsanstalterna informerar stipendiaterna om de kommande ändringarna.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 12 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Ari Jalonen /saf
 • Johanna Jurva /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Lasse Männistö /saml
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää