SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 38/2005 rd

ShUB 38/2005 rd - RP 213/2005 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 december 2005 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 213/2005 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Anneli Sollo, social- och hälsovårdsministeriet

chefen för juridiska ärenden Jorma Skippari, Arbetslöshetsförsäkringsfonden

specialrådgivare Vesa Rantahalvari, Finlands Näringsliv

socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Dessutom har utskottet fått ett skriftligt utlåtande från Akava.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras så att i lagen fastställs den arbetsinkomst som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och de arbetsinkomster som skall räknas till den lönesumma som utgör grund för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna tas ut i samband med arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie. Den arbetsinkomst som skall användas som grund för arbetslöshetsförsäkringspremierna överensstämmer enligt förslaget med den arbetsinkomst som föreslagits som grund för olycksfallsförsäkringspremierna.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Social- och hälsovårdsutskottet ser positivt på att överlappningar mellan olika socialförsäkringssystem undanröjs. Det lönebegrepp som ligger till grund för premien har nyss harmoniserats i samband med översynen av finansieringen av sjukförskringssystemet. Från början av 2006 kommer vi att ha ett i sak enhetligt arbetsinkomstbegrepp som grund för såväl sjukförsäkringsdagpenningen som arbetstagarens pensionspremie.

Den arbetsinkomst som ligger till grund för olycksfallsförsäkringspremien föreslås i en proposition (RP 204/2005 rd) som för närvarande behandlas i riksdagen, definieras på samma sätt som arbetstagarens pensionspremie. Det är särskilt motiverat att på motsvarande sätt förena grunden för arbetslöshetsförsäkringspremien med arbetsgivarens olycksfallsförsäkringpremie, eftersom arbetslöshetsförsäkringspremien uppbärs samtidigt som arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie.

Den nu föreslagna arbetsinkomst som läggs till grund för arbetslöshetsförsäkringspremien kommer inte att vara samma som den, utifrån vilken arbetslöshetsdagpenningen räknas. När det gäller sjukförsäkringen och arbetspensionen används samma arbetsinkomsbegrepp som grund för försäkringspremierna och dagpenningsförmånen samt för pensionen. Med tanke på försäkringsprincipen finner utskottet det viktigt att sambandet mellan premier och förmåner i fortsättningen blir fastare också inom ramen för utkomstskyddet.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 8 december 2005

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Valto Koski /sd
 • vordf. Eero Akaan-Penttilä /saml
 • medl. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Eila  Mäkipää

​​​​