SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 39/2006 rd

ShUB 39/2006 rd - RP 91/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 september 2006 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (RP 91/2006 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (GrUU 35/2006 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Carita Wuorenjuuri, social- och hälsovårdsministeriet

lagstiftningsråd Arja Manner, justitieministeriet

utvecklingschef Maijaliisa Takanen, Pensionsskyddscentralen

ordförande Outi Antila, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

överinspektör Maija-Liisa Kotiranta, Försäkringsinspektionen

jurist Jorma Kurula, Statskontoret

revisionschef Timo-Veli Sälli, Statens revisionsverk

byråchef Sinikka Kauppinen, valtion eläkelautakunta

byråchef Kristiina Piilola, kuntien eläkelautakunta

chef för juridiska ärenden Anne Perälehto-Virkkala, Kommunernas pensionsförsäkring

kansainvälisten asioiden johtaja Heikki Telakivi, Finlands Kommunförbund

jurist Susanna Nisonen, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

specialrådgivare Mikko Nyyssölä, Finlands Näringsliv

jurist Matti Koskinen, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, även som representant för Kunta-alan unioni

socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

arbetsmarknadsombud Merja Hirvonen, Företagarna i Finland

förhandlingschef Seppo Väänänen, Löntagarorganisationen Pardia rf

juridiskt ombud Jari Järvi, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry

Dessutom har utskottet fått ett skriftligt utlåtande från Akava ry.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden så att ändring i arbetspensionsärenden inom både den privata och offentliga sektorn söks hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som första besvärsinstans. Samtidigt kompletteras nämndens sammansättning genom att nuvarande statens pensionsnämnd och kommunerna pensionsnämnd slås ihop med den. Besvärsnämndens organisation och sektioner ändras enligt förslaget så att de motsvarar behoven av sakkunskap i den sammanslagna besvärsnämnden.

Finansieringen av besvärsnämnden ändras samtidigt så att även pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn deltar i besvärsnämndens kostnader. Genom den föreslagna lagen görs sökandet av ändring i arbetspensionsärenden klarare och effektivare.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Propositionen har samband med översynen av besvärsgången i utkomstskyddsärenden. En kommitté för reformering av systemet för ändringssökande i beslut om social trygghet föreslog i sitt betänkande (KB 2001:9) att besvärsnämnderna i första instans slås ihop. I propositionen föreslås att statens pensionsnämnd och kommunernas pensionsnämnd sammanslås med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Utskottet fastslår att en sammanslagning av de organ som behandlar likartade förvärvspensionsärenden bör leda till bättre samordning av praxis och förfaranden. Men det är viktigt att se till att den förenade besvärsnämnden har sakkunskap i frågor som gäller statliga och kommunala pensioner.

I sitt utlåtande framhåller grundlagsutskottet betydelsen av att bestämmelserna on besvärsnämnder är enhetliga. Grundlagsutskottet ansåg därför att 8 § 4 mom. måste preciseras så att en sektion i beslutför sammansättning har lika många representanter som förordnats på framställning av dels arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisation, dels arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer.

Statens revisionsverk har under utskottsbehandlingen påtalat bristerna i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden () när det gäller bestämmelser om nämndens bokföring, bokslut och revision. Riksdagen behandlar samtidigt en proposition med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den (RP 194/2006). I 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden finns bestämmelser om revision av nämnden. Enligt förslaget till komplettering av 16 § väljer besvärsnämndens plenum årligen en revisor och en revisorssuppleant. Utskottet föreslår att bestämmelsen preciseras ytterligare. Dessutom anser utskottet att det finns skäl att ytterligare utreda behovet av tillsyn över besvärsnämndens ekonomi.

Detaljmotivering

8 §. Besvärsnämndens sammansättning vid avgöranden.

Utskottet föreslår med stöd av grundlagsutskottets utlåtande att 8 § 4 mom. preciseras när det gäller sektionens beslutföra sammansättning.

16 §. Grunderna för besvärsnämnden ekonomi.

Utskottet föreslår en teknisk ändring i paragrafens 3 mom. Paragrafens 4 mom. föreslås preciseras så att i bestämmelsen nämns i vilka delar revisionslagen tillämpas på revision av besvärsnämnden. Dessutom föreslås bestämmelser om behörighetsvillkor för revisorerna.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns enligt propositionen i övrigt men 8 och 16 § med följande ändringar:

Utskottets ändringsförslag
8 §

Besvärsnämndens sammansättning vid avgörande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En förutsättning för en sektionen beslutförhet är dessutom att högst hälften av de närvarande medlemmarna är medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, medlemmar som är förtrogna med lantbruksföretagarverksamhet och medlemmar som är förtrogna med företagarverksamhet och att av den ena av de två i 2 mom. 1—3 punkten nämnda medlemmarna som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden har förordnats på framställning av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och den andra på framställning av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer.

16 §

Grunderna för besvärsnämndens ekonomi

(1 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Justitieförvaltningsavgiften för arbetspensionsanstalterna fastställs så att kostnaderna för besvärsnämndens verksamhet enligt den budget som avses i 2 mom. fördelas mellan arbetspensionsanstalterna i förhållande till förvärvsinkomsterna och arbetsinkomsterna för de försäkrade i de nämnda arbetspensionsanstalterna under det år som föregår kvalifikationsåret. Justitieförvaltningsavgiftens belopp fastställs av Försäkringsinspektionen på framställning av besvärsnämndens förvaltningssektion. Besvärsnämnden ansvarar för debiteringen och indrivningen av justitieförvaltningsavgiften. Närmare bestämmelser om verkställigheten av avgiften kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

På revision av besvärsnämnden tillämpas det som i revisionslagen ( / ) föreskrivs om revisors oberoende ställning, jäv och tystnadsplikt samt om entledigande av revisor och revisors avgång. Besvärsnämndens plenum väljer årligen en revisor och en revisorssuppleant, av vilka den ena skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) och den andra revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Besvärsnämnden fastställer i plenum bokslutet samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden skall delge Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet. Om bokslutet visar underskott eller överskott i förhållande till den fastställda budgeten, skall skillnaden beaktas i grunderna för den justitieförvaltningsavgift som bestäms för det följande året.

(5 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingfors den 17 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Valto Koski /sd
 • medl. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen

​​​​