SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 44/2014 rd

ShUB 44/2014 rd - RP 340/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, om statens pensionsfond samt av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 13 januari 2015 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, om statens pensionsfond samt av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen (RP 340/2014 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har ekonomiutskottet lämnat utlåtande (EkUU 51/2014 rd) om ärendet. Utlåtandet återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Marja Isomäki, finansministeriet

jurist Anu Salmela, Kunta-alan unioni

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • Keva
 • Kommunala arbetsmarknadsverket KA
 • Koulutetun hoitohenkilöstön neuvottelujärjestö KoHo ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om kommunala pensioner och lagen om statens pensionsfond ändras så att det till lagarna fogas bestämmelser om principerna för ägarstyrning, om skyldigheten att föra en förteckning över förtroendeuppdrag, om handlingsprinciperna vid intressekonflikter samt om transaktioner som utförs av ledningen och dess närmaste krets.

Till lagarna ska enligt förslaget också fogas bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas och statens pensionsfonds närmaste krets samt om ett offentligt register över de personers värdepappersinnehav som hör till den närmaste kretsen. Dessutom föreslås en sådan ändring i lagen om Finansinspektionen att Finansinspektionens befogenheter utsträcks till att omfatta tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser om närmaste krets.

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet anser att insynen i beslutsfattande som gäller Kevas och statens pensionsfonds förvaltning och placeringsverksamhet behöver ökas genom bestämmelserna i lag så som det föreslås i propositionen. Motsvarande bestämmelser om god förvaltningspraxis och om offentlighet i fråga om ledningens transaktioner trädde i kraft för arbetspensionsanstalternas del i början av detta år. Eftersom arbetspensionsförsäkringsbolagen och pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn bedriver en mycket likartad pensionsföräkringsverksamhet uttrycker utskottet sitt gillande över att Keva och statens pensionsfond omfattas av i huvudsak likartade bestämmelser som arbetspensionsförsäkringsbolagen inom den privata sektorn.

Enligt propositionsmotiven håller man för närvarande på med att inleda beredningen av ny reglering om förvaltning, finansiering och tillsyn i fråga om Keva. I samma sammanhang bereds regleringen av bl.a. riskhanteringen och den interna övervakningen och revisionen för att den ska motsvara den reglering som redan gäller för arbetspensionsförsäkringsbolagen. Enligt erhållen utredning ska reformarbetet ta upp också behörighetsvillkoren för styrelsemedlemmarna i Keva. Ekonomiutskottet tog i sitt utlåtande upp behörighetskraven för Kevas styrelsemedlemmar genom att bland annat hänvisa till att det bör finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet i styrelsen och att ett krav på mångfald bör iakttas i styrelsens sammansättning. Social- och hälsovårdsutskottet konstaterar att det med avseende på verkställandet av den lagstadgade sociala tryggheten och en god skötsel av pensionsmedlen är viktigt att i pensionsanstaltens förvaltning säkerställa den kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet och placeringsverksamhet som behövs med tanke på verksamhetens omfattning, dess risker och samhällsbetydelse, och en mångsidig representation för intressenterna.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 6 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Ari Jalonen /saf
 • Johanna Jurva /saf
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Eila  Mäkipää

​​​​