SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 45/2004 rd

ShUB 45/2004 rd - RP 260/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 3 december 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (RP 260/2004 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Lauri Pelkonen, social- och hälsovårdsministeriet

budgetråd Raija Koskinen, finansministeriet

chef för social- och hälsovårdsväsendet Tuula Taskula, Finlands Kommunförbund

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården ändras så att kommunens självfinansieringsandel sänks för genomförandet av en skattekompensation.

Propositionen hänför sig till det förhandlingsresultat som den 29 november 2004 uppnåddes om den inkomstpolitiska uppgörelsen och till budgetpropositionen för 2005. Propositionen avses bli behandlad i samband med budgetpropositionen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2005.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 8 december 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Valto Koski /sd
 • vordf. Eero Akaan-Penttilä /saml
 • medl. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen

​​​​