SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 5/2011 rd

ShUB 5/2011 rd - RP 43/2011 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 30 september 2011 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (RP 43/2011 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Esko Salo, social- och hälsovårdsministeriet

jurist Antti Klemola, Folkpensionsanstalten

verkställande direktör  Heikki  Pohja, Arbetslöshetsförsäkringsfonden

ombudsman Niina Jussila, Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Syftet med ändringarna är att förenkla återbetalningsförfarandet för arbetslöshetsförmåner i situationer där bosättningsstaten för en person som har blivit arbetslös har rätt till återbetalning av utbetalda arbetslöshetsförmåner av arbetsstaten.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska enligt förslaget utses till behörig institution i sådana ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen där det är fråga om återbetalning av arbetslöshetsförmåner som betalats till en arbetstagare i bosättningsstaten. Arbetslöshetsförsäkringsfonden sköter återbetalningar och återkrav på arbetslöshetskassornas vägnar. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar också arbetslöshetskassornas andel av återbetalningarna. Lagarna avses träda i kraft under 2011.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammanfattningsvis anser utskottet att propositionen är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet godkänner lagförslagen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 14 oktober 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Pauli Kiuru /saml
 • Ari Jalonen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen

​​​​