SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 50/2014 rd

ShUB 50/2014 rd - RP 278/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 december 2014 regeringens proposition med förslag till lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den (RP 278/2014 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Utlåtanden

I enlighet med riksdagens beslut har jord- och skogsbruksutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet lämnat utlåtanden i ärendet. Utlåtandena (JsUU 47/2014 rd och AjUU 17/2014 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Tiina Muinonen och regeringsråd Mika Mänttäri, social- och hälsovårdsministeriet

utvecklingschef Sonja Lilius, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

jurist Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • Arbetshälsoinstitutet
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
 • Delegationen för stipendiater.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Genom lagen revideras den nuvarande lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare i sin helhet. Revideringen hänför sig till reformeringen av den lagstiftning som berör olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomar för arbetstagare och andra företagare. Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar skulle till innehåll och struktur i stor utsträckning motsvara den nya lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Det skydd mot olycksfall och yrkessjukdomar som berör lantbruksföretagare och stipendiater överensstämmer redan nu i huvudsak med lagstiftningen om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomar. I proposition beaktas dock de särdrag som förekommer i en lantbruksföretagares respektive en stipendiats arbete liksom även den avvikande finansieringsgrund som systemet bygger på.

Tillämpningsområdet för en obligatorisk försäkring enligt denna lag följer på samma sätt som nu lagen om pension för lantbruksföretagare. Det innebär att om en obligatorisk pensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare fastställs för en lantbruksföretagare eller en stipendiat, fastställs för samma tidsperiod och samma arbete även en obligatorisk försäkring enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. En lantbruksföretagare som inte omfattas av den obligatoriska försäkringen kan också i fortsättningen genom en frivillig arbetstidsförsäkring teckna en försäkring för sig för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

I lagen förtydligas och preciseras ordalydelsen i de gällande bestämmelserna. Tolkningar och principer som är beroende av rätts- och ersättningspraxis skrivs in i lagen, vilket innebär att individens rättigheter och skyldigheter klart framgår av lagen så som grundlagen förutsätter. I lagen föreskrivs mera detaljerat än vad nu är fallet bland annat om de förhållanden under vilka ett olycksfall som drabbat en lantbruksföretagare eller en stipendiat, eller en yrkessjukdom som yppat sig hos honom eller henne, kan ersättas. I lagen definieras också vad som i den avses med olycksfall och likaså föreskrivs om det centrala ersättningsrättsliga kravet på ett medicinskt orsakssamband. Ersättningsförmånerna och deras nivå förblir till sina viktigaste delar oförändrade.

I propositionen föreslås inga ändringar i den grundläggande strukturen för olycksfallsförsäkringssystemet för lantbruksföretagare och stipendiater, såsom exempelvis finansieringen eller verkställigheten av systemet.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Regeringen föreslår en ny lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Reformen hänger samman med revideringen av lagstiftningen om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomar i fråga om arbetstagare och andra företagare än lantbruksföretagare. Utskottet behandlar en proposition (RP 277/2014 rd) om den revideringen samtidigt. Det är bra att lagen avseende lantbruksföretagare och stipendiater till sitt innehåll och sin struktur i stor utsträckning motsvarar den föreslagna nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som gäller arbetstagare och företagare. Samtidigt beaktar regeringen särdragen i både lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbete och dessutom att finansieringsbasen är annorlunda för det systemet, precis som i den gällande lagen.

Den nya lagen avses vara mer detaljerad bland annat om de förhållanden under vilka ersättning kan betalas för ett olycksfall som drabbat en lantbruksföretagare eller en yrkessjukdom som yppat sig hos honom eller henne. De skadefall som ska ersättas och förmånerna bestäms i det stora hela på samma sätt som för arbetstagare. Den nya lagen uppfyller bättre grundlagens krav på att grunderna för rättigheter och skyldigheter ska framgå av lag. De centrala begreppen definieras i lagen, och hänvisningarna till lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är nu mer exakt avgränsade. Tillämpningsområdet för den obligatoriska olycksfallsförsäkringen följer på samma sätt som nu lagen om pension för lantbruksföretagare, och det är liksom nu möjligt att teckna en frivillig fritidsförsäkring vid sidan om försäkringen för arbetstiden.

Avsikten är att den nya lagen på samma sätt som lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska effektivisera handläggningen av ersättningsärenden genom lagstadgade tidsfrister. Ärenden ska börja utredas inom sju vardagar efter det att ärendet väcktes, och beslut i ett ersättningsärende ska meddelas senast 30 dagar efter det att tillräcklig information har inkommit för att ärendet ska kunna avgöras. För den försäkrades del införs en tidsfrist på 30 dagar för att anmäla skadefall. Social- och hälsovårdsutskottet instämmer i jord- och skogsbruksutskottets krav på att den verkställande försäkringsanstalten ska informera lantbruksföretagarna om bl.a. de nya tidsfristerna i tillräckligt stor omfattning för att ingen ska gå miste om förmåner.

Det är beaktansvärt att också utredningen av behovet av yrkesinriktad rehabilitering effektiviseras genom den nya lagen, påpekar social- och hälsovårdsutskottet. Om den skadades oförmåga att arbeta drar ut på tiden är försäkringsanstalten skyldig att bedöma behovet av och möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering senast tre månader efter det att arbetsoförmågan inträdde. Det är viktigt att tidigt kunna konstatera att ett rehabiliteringsbehov föreligger och att aktivt följa utvecklingen för att bestående oförmåga att arbeta ska kunna förebyggas.

Utskottet anser i likhet med arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att det är bra att det nuvarande systemet för nedsättning av försäkringspremier för lantbruksföretagare frångås. Den nuvarande nedsättningen kan leda till ovilja att anmäla skadefall. Detta är för sin del inte förenligt med principen om fullkostnadsmotsvarighet i fråga om sjukvårdskostnaderna och principen om att olycksfallsförsäkringssystemet är primärt. Tröskeln för att göra anmälan blir lägre också tack vare en ny bestämmelse som innebär att lantbruksföretagare får ersättning för sitt inkomstbortfall under den tid en arbetsskada undersöks, även om det visar sig att skadan inte är ersättningsgill.

Utskottet konstaterar att lagförslaget kommer att öka lantbruksföretagarnas benägenheten att anmäla arbetsskador, förkorta handläggningstiderna och snabbare ge tillgång till vård. Detta stöder regeringsprogrammets mål att förlänga arbetslivet för lantbruksföretagare.

Bestämmelser om stipendiaters olycksfall i arbetet finns i 23—28 § i lagförslag 1. Förslaget innebär att en stipendiat får ersättning för ett olycksfall som denne råkar ut för i samband med arbetet eller med resor som följer av arbetsuppgiften. Dessutom ersätts olycksfall som i något annat sammanhang än i samband med arbetet inträffar på ett område som hör till den plats där arbetet utförs. Också olycksfall som under vissa omständigheter, exempelvis i samband med måltid eller rekreationspaus, inträffar utanför arbetsplatsen och olycksfall under vissa andra omständigheter, såsom i utbildning eller under rekreation, ersätts. Däremot begränsas olycksfallsskyddet i fråga om arbete som utförs i bostaden eller på någon fritt vald plats. Stipendiater utför sitt arbete på olika ställen, och de kan jobba både hemma och på en plats som arbetsuppgiften kräver. Dessutom kombinerar de arbete och fritid på annat sätt än de flesta som arbetar i anställningsförhållande. Begränsningarna är oklara och därför bör man ge akt på hur bestämmelserna om stipendiaters olycksfall i arbetet fungerar i avgörandepraxis.

Detaljmotivering

1. Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

5 §. Försäkringsskyldighet.

Riksdagen godkände ändringar (RSv 258/2014 rd) i lagen om pension för lantbruksföretagare den 21 januari 2015. Den antagna ändringslagen innebär att bestämmelserna om stipendiaters pensionsförsäkringar ändras den 1 juni 2015. Därmed blir den nuvarande bestämmelsen i 10 b § 2 mom. i den lagen om fortsatt försäkring för stipendiater enligt lagen om pension för lantbruksföretagare efter försäkringsavbrott 10 c § 2 mom. i samma lag. Därför måste hänvisningen i 5 § 2 mom. i den nu aktuella lagen ändras så att den gäller 10 c § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Lagen om pension för lantbruksföretagare fick dessutom en ny 10 d § genom ändringslagen. Enligt den kan man med en försäkring som genom ett lagakraftvunnet beslut fastställts för stipendiaten i enlighet med 10 a § i den lagen, på stipendiatens ansökan, förena arbete som finansieras med ett stipendium som beviljats samma dag som det stipendium som redan beaktats i försäkringen eller som beviljats efter det. Närmare villkor för ett sådant förenande finns i 10 d § 1 mom. 1—4 punkten i den lagen. Till följd av detta föreslår utskottet nu en ändring av 5 § 2 mom. Enligt den ska giltighetstiden för en försäkring enligt den nu föreslagna lagen ändras på motsvarande sätt för stipendiater vars försäkringar ändras i fråga om giltighetstid till följd av ett förenande enligt 10 d § i lagen om pension för lantbruksföretagare.

45 §. Ersättning för extra kostnader för hemvård.

Utskottet föreslår att ett skrivfel i den finska versionen rättas till. Genitivformen "kotihoidon" ändras till "kodinhoidon" (hemvård); den svenska versionen påverkas inte.

53 §. Avdrag för löntagarpremier som görs på dagpenningen.

Utskottet föreslår att också rehabiliteringspenning som betalas ut till samma belopp som dagpenning ska nämnas i paragrafen. Tillägget beror på att samma tillägg föreslås i 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, där det fallit bort. Avsikten är inte att ändra nuläget, och därför föreslås samma tillägg i båda lagarna.

61 §. Lantbruksföretagares och stipendiaters årsarbetsinkomst.

Förenande av stipendier med stöd av den lag som nämns i motiven till 5 § ovan inverkar på beloppet av den arbetsinkomst som fastställs för stipendiater. Utskottet föreslår därför att 2 mom. om stipendiaters årsarbetsinkomst ändras. Ändringen innebär att som årsarbetsinkomst för en stipendiat vars fastställda årliga arbetsinkomster enligt försäkringen justeras till följd av ett förenande enligt 10 d § i lagen om pension för lantbruksföretagare, betraktas den årliga arbetsinkomst som ska fastställas enligt lagen om pension för lantbruksföretagare för tidpunkten för skadefallet eller arbetsinkomsternas sammanlagda belopp. Om stipendiatens arbetsinkomst till följd av förenandet justeras så att arbetsinkomsten vid tidpunkten för skadefallet är högre än för tidpunkten för skadefallet i det ursprungliga försäkringsbeslutet ska detta högre belopp användas också som grund för årsarbetsinkomsten enligt denna paragraf. Om ett förenande enligt 10 d § i lagen om pension för lantbruksföretagare sker först efter det att stipendiaten redan beviljats ersättning för inkomstbortfall, och årsarbetsinkomsten vid tidpunkten för skadefallet är högre till följd av förenandet, ska de beslut om ersättning för inkomstbortfall som redan meddelats stipendiaten omprövas med stöd av 143 §.

125 §. Giltigheten av stipendiatens försäkring.

Utskottet föreslår ändringar i 1 och 2 mom. till följd av att den lag som nämns i motiven till 5 § medger att stipendier förenas. I 1 mom. föreslår utskottet att också ändring av en försäkrings giltighetstid ska nämnas. Med andra ord ska en stipendiats försäkring för fritiden vara i kraft högst den tid som en försäkrings giltighetstid ändrats med för stipendiaten enligt 10 d § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. I princip gäller stipendiatens försäkring den fastställda tiden. Om en stipendiat dock vid utgången av den utsatta tiden har lämnat in en ny försäkringsansökan eller har en försäkring som fortsätter efter avbrott och om den nya försäkringen fortsätter utan avbrott i förhållande till den tidigare försäkringen, fortsätter också giltigheten för fritidsförsäkringen utan särskild ansökan.

I 2 mom. föreslår utskottet en tredje mening. Enligt den kan giltighetstiden för en fritidsförsäkring fortsätta också när stipendier förenas, förutsatt att en ansökan om förenande har lämnats in när den försäkring upphör som arbetet förenas med.

Lagförslag 10

Utskottet föreslår att skrivfelet ilagrubriken och 9 a § 2 mom. rättas; den svenska versionen påverkas inte.

Lagförslag 12

Regeringen föreslår ändringar i 8 § 2 mom. Samma moment ändrades genom lag 939/2014, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagförslaget måste ändras till följd av detta.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 2—9, 11 och 13—18 utan ändringar och

godkänner lagförslag 1, 10 och 12 med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

Allmänna bestämmelser

1 kap.

Lagens centrala innehåll och tillämpningsområde

1—4 §

(Som i RP)

5 §

Försäkringsskyldighet

(1 mom. som i RP)

För stipendiater för vilka fastställs en försäkring enligt 10 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare ska samtidigt för samma tid och för samma stipendiatarbete fastställas även en försäkring enligt denna lag. På motsvarande sätt fortsätts en försäkring enligt denna lag för en sådan stipendiat vars försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare efter ett avbrott fortsätts i enlighet med 10 c § 2 mom. i nämnda lag. Om giltighetstiden för en stipendiats försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare ändras till följd av ett förenande enligt 10 d § i den lagen ska också giltighetstiden för en försäkring enligt denna lag ändras på motsvarande sätt.

(3 mom. som i RP)

6—10 §

(Som i RP)

II AVDELNINGEN

Skadefall som ska ersättas

2 kap.

Allmänna bestämmelser

11—13 §

(Som i RP)

3 kap.

Bestämmelser om olycksfall

14—16 §

(Som i RP)

4 kap.

Bestämmelser om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet

17—22 §

(Som i RP)

5 kap.

Bestämmelser om stipendiaters olycksfall i arbetet

23—28 §

(Som i RP)

6 kap.

Bestämmelser om yrkessjukdomar

29—32 §

(Som i RP)

7 kap.

Ömhet orsakad av arbetsrörelse, misshandel samt annan avsiktlig gärning som någon annan utför samt psykiskt chockreaktion

33—35 §

(Som i RP)

III AVDELNINGEN

Förmåner

8 kap.

Ersättning för sjukvård

36—41 §

(Som i RP)

9 kap.

Övriga kostnadsersättningar

42—44 §

(Som i RP)

45 §

Ersättning för extra kostnader för hemvård

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

46 §

(Som i RP)

10 kap.

Ersättning för inkomstbortfall och för bestående men

Allmänna bestämmelser

47 §

(Som i RP)

Dagpenning

48—52 §

(Som i RP)

53 §

Avdrag för löntagarpremier som görs på dagpenningen

Till de delar dagpenningen eller rehabiliteringspenning som betalas ut till ett lika stort belopp grundar sig på förvärvsinkomsterna tillämpas det som föreskrivs om avdrag för löntagarpremier i 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar på den.

Olycksfallspension

54—58 §

(Som i RP)

Rehabiliteringspenning

59 §

(Som i RP)

Ersättning till studerande för inkomstbortfall vid hinder i studierna

60 §

(Som i RP)

Hur årsarbetsinkomst bestäms

61 §

Lantbruksföretagares och stipendiaters årsarbetsinkomst

(1 mom. som i RP)

Som årsarbetsinkomst för en lantbruksföretagare eller en stipendiat som är skyldig att teckna en försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare vid tidpunkten för skadefallet, men som inte har en giltig försäkring när skadefallet inträffar eller som när skadefallet inträffar har väckt ett ärende för justering av arbetsinkomsten eller vars i 1 mom. avsedda årliga arbetsinkomster justeras till följd av ett förenande enligt 10 d § i lagen om pension för lantbruksföretagare, betraktas den årliga arbetsinkomst som ska fastställas enligt lagen om pension för lantbruksföretagare för tidpunkten för skadefallet eller arbetsinkomsternas sammanlagda belopp.

(3—6 mom. som i RP)

62—66 §

(Som i RP)

Ersättning för bestående men

67 §

(Som i RP)

11 kap.

Ersättning för rehabilitering

68—71 §

(Som i RP)

12 kap.

Ersättningar som betalas på grund av att den skadade avlider

72 och 73 §

(Som i RP)

IV AVDELNINGEN

Hur förmåner verkställs

13 kap.

Hur ett ersättningsärende väcks och parter

74—81 §

(Som i RP)

14 kap.

Bestämmelser om lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalts förfarande i ersättningsärenden

82—85 §

(Som i RP)

15 kap.

Bestämmelser om förfarandet i fråga om den skadade och andra ersättningssökande i ersättningsärenden

86—92 §

(Som i RP)

16 kap.

Hur ersättning ska betalas ut

93—99 §

(Som i RP)

17 kap.

Hur försummelse av skyldigheter inverkar på handläggningen av ersättningsärenden

100—104 §

(Som i RP)

V AVDELNINGEN

Försäkringsverksamhet och försäkringspremier

18 kap.

Försäkringsverksamhet och hur försäkringspremier ska bestämmas

105—109 §

(Som i RP)

19 kap.

Uttagande och preskription av försäkringspremien och avdrag av utestående försäkringspremier från förmånerna

110—113 §

(Som i RP)

VI AVDELNINGEN

Frivilliga försäkringar

20 kap.

Allmänna bestämmelser

114 och 115 §

(Som i RP)

21 kap.

Försäkring för arbetstiden

116—123 §

(Som i RP)

22 kap.

Försäkring för fritiden

124 §

(Som i RP)

125 §

Giltigheten av stipendiatens försäkring

Stipendiatens försäkring för fritiden är alltid tidsbunden och i kraft högst den tid som en försäkring fastställts eller efter avbrott fortsatts med eller som en försäkrings giltighetstid ändrats med för stipendiaten enligt 5 § 2 mom.

Giltigheten av försäkringen för fritiden fortsätter dock trots att den utsatta tiden gått ut så länge som stipendiaten utan avbrott har i kraft den enligt 5 § 2 mom. fastställda, fortsatta eller ändrade försäkringen (utesl.). Giltigheten av försäkringen för fritiden förutsätter dock att stipendiaten vid utgången av den utsatta tiden antingen har lämnat in en försäkringsansökan på basis av vilken en försäkring som avses i 5 § 2 mom. inleds eller fortsätter senast från dagen efter slutet på den utsatta tiden eller en dylik försäkring har redan fastställs för stipendiaten. Bestämmelserna ovan om fortsatt giltighet för en försäkring för fritiden ska också tillämpas på de ansökningar utifrån vilka giltighetstiden för stipendiatens försäkringar ändras på det sätt som avses i 5 § 2 mom.

(3 mom. som i RP)

126—134 §

(Som i RP)

VII AVDELNINGEN

Sökande av ändring, omprövning och återkrav

23 kap.

Sökande av ändring

135—141 §

(Som i RP)

24 kap.

Omprövning, undanröjande av ett beslut och återkrav

142—145 §

(Som i RP)

VIII AVDELNINGEN

Verkställighetssystem

25 kap.

Bestämmelser om verkställighet och finansiering

146—155 §

(Som i RP)

IX AVDELNINGEN

Särskilda bestämmelser

26 kap.

Utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter

156—166 §

(Som i RP)

27 kap.

Särskilda bestämmelser

167—175 §

(Som i RP)

28 kap.

Ikraftträdande

176—180 §

(Som i RP)

_______________

10.

Lag

om ändring av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 10 § 4 mom.,

ändras 4 §, 7—9 § samt 10 § 1 och 3 mom., av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1313/2006 och 8 § 2 sådant det lyder i lag 1313/2006, och

fogas till 6 § nya 2 och 3 mom. och till lagen en ny 9 a §, som följer:

4 och 6—9 §

(Som i RP)

9 a §

(1 mom. som i RP)

(2 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(3 mom. som i RP)

10 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

12.

Lag

om ändring av 8 och 14 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 8 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 939/2014, samt 14 § 1 mom. 11 punkten och 2 mom. som följer:

8 §

Rätt till bostadsbidrag

Rätt till bostadsbidrag har (utesl.) den som fyllt 16 år och som får

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) fortlöpande rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (/) eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (/), dock först när ett år förflutit från skadefallet, samt fortlöpande sjukpension eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991), ersättning för inkomstbortfall dock först när ett år förflutit från skadefallet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

Helsingfors den 18 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Ari Jalonen /saf
 • Johanna Jurva /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Hanna Tainio /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

​​​​​​​