SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 52/2010 rd

ShUB 52/2010 rd - RP 305/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet och 21 § i lagen om försäkringsdomstolen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 december 2010 en proposition med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet och 21 § i lagen om försäkringsdomstolen (RP 305/2010 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Inka Hassinen, social- och hälsovårdsministeriet

förmånschef Suvi Onninen, Folkpensionsanstalten

vice ordförande Jukka Lilleberg, besvärsnämnden för social trygghet

tf. överdomare  Juha  Pystynen, försäkringsdomstolen

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om besvärsnämnden för social trygghet och lagen om försäkringsdomstolen ändras så att besvärsinstanserna får rätt till sekretessbelagda uppgifter ur Folkpensionsanstaltens personregister med hjälp av en teknisk anslutning. Enligt förslaget ska det vara möjligt att lämna ut uppgifterna utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Besvärsinstansernas rätt att få uppgifter kommer att vara av samma omfattning som tidigare, men en ändring av lagstiftningen gör det möjligt att söka uppgifter med hjälp av en teknisk anslutning.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2012.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Den föreslagna lagändringen gör det lättare att få sådana uppgifter från Folkpensionsanstalten som behövs för att behandla besvärsärenden i besvärsnämnden för social trygghet och i försäkringsdomstolen. Ändringen bidrar till ett effektivare resursutnyttjande i besvärsinstanserna och snabbar upp i behandlingen av ärenden. Förkortade behandlingstider i besvärsinstanserna i ärenden som gäller social trygghet är mycket viktigt med tanke på medborgarnas rättssäkerhet. Utskottet finner det viktigt att behandlingsprocessen vidareutvecklas för att göra avgörandeproceduren ännu snabbare. Enligt utskottets uppfattning borde motsvarande reformer när det gäller teknisk överföring av information göras också i de andra nämnder som ännu inte har teknisk uppkoppling till Folkpensionsanstaltens i databaser.

Syftet med propositionen är inte det att utvidga besvärsinstansernas rätt till information. Å andra sidan är avsikten inte heller att inskränka på denna rätt. Utformningen av lagförslagen kunde leda till en sådan tolkning eftersom man talar om rätt att få personuppgifter med hjälp av en teknisk anslutning. Besvärsinstanserna behöver uppgifter från Folkpensionsanstalten framför allt om förmån som beviljats den som söker ändring och det föreligger rätt till uppgifter som är nödvändiga för att behandla ett besvärsärenden med stöd av 17 § 1 mom. i lagen om besvärsnämnden för social trygghet eller i 21 § 1 mom. lagen om försäkringsdomstolen. För att undvika tolkningsproblem föreslår utskottet att dessa paragrafer kompletteras med uttrycket sekretessbelagda uppgifter i stället för sekretessbelagda personuppgifter.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen med ändringar.

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om ändring av 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006) ett nytt 2 mom. som följer:

17 §

Rätt att få uppgifter och handräckning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Besvärsnämnden har rätt att få sådana sekretessbelagda uppgifter som avses i 1 mom. av Folkpensionsanstalten med hjälp av en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

2.

Lag

om ändring av 21 § i lagen om försäkringsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 21 § i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003) ett nytt 2 mom. som följer:

21 §

Försäkringsdomstolens rätt att få upplysningar och handräckning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Försäkringsdomstolen har rätt att få sådana sekretessbelagda uppgifter som avses i 1 mom. av Folkpensionsanstalten med hjälp av en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 27 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Inkeri Kerola /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Markku Pakkanen /cent
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • ers. Aila Paloniemi /cent

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää