SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 6/2007 rd

ShUB 6/2007 rd - RP 85/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 25 september 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 85/2007 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Pekka Järvinen ja jurist Meeri Julmala, social- och hälsovårdsministeriet

ekonomisk expert Ilkka Harjula, Finlands apotekareförbund rf

PROPOSITIONEN

I denna proposition föreslås att lagen om apoteksavgift ändras. Enligt propositionen justeras grunderna för apoteksavgiften, vilken fastställs på basis av apotekens omsättning, genom att förändringar i apotekens omsättning beaktas.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2008 och den tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2007. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2008 och avses bli behandlad i samband med budgetpropositionen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 9 oktober 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Risto Autio /cent
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Håkan Nordman /sv
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Merja Kuusisto /sd

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen

​​​​