SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2006 rd

ShUB 7/2006 rd - RP 225/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 19 november 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen (RP 225/2004 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för behandling.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (GrUU 5/2006 rd) ingår som bilaga till detta betänkande.

Sakkunniga

Utskottet har hört

riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio

regeringsråd Maini Kosonen, social- och hälsovårdsministeriet

lagstiftningsråd Markku Helin, justitieministeriet

resultatområdesdirektör Sirpa Taskinen, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

länssocialinspektör Marjatta Aittolahti, länsstyrelsen i Västra Finlands län

konsultativ jurist Sami Uotinen, Finlands Kommunförbund

överläkare Matti Kaivosoja, samkommunen för Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

planerare Martti Kemppainen, Centralförbundet för Barnskydd

specialrådgivare Pia-Liisa Heiliö, Rädda Barnen

ombudsman Jari Ketola, Förbundet för Familjevård i Finland

barnhemsföreståndare Marjatta Klemola, Spikbergets vård- och uppfostringshem

föreståndare Matti Salminen, Sippola Skolhem

Kimmo Käärmelahti, Käärmelahden perhekoti

juris doktor, docent Sami Mahkonen

Dessutom har Helsingfors stads socialverk lämnat ett skriftligt utlåtande.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att de bestämmelser i barnskyddslagen som gäller begränsande åtgärder som riktar sig mot ett omhändertaget barn som placerats på en barnskyddsanstalt preciseras och kompletteras i syfte att förbättra rättsskyddet för barnen. Samtidigt preciseras anstaltsföreståndarnas befogenheter och möjligheter att använda i lagen avsedda begränsningar vid alla barnskyddsanstalter. De bestämmelser i barnskyddsförordningen som gäller begränsande åtgärder föreslås bli uppflyttade till lagnivå, eftersom de inkräktar på ett barns grundläggande fri- och rättigheter samt mänskliga rättigheter. I syfte att effektivisera uppföljningen och tillsynen föreslås att skyldigheten att anteckna begränsande åtgärder preciseras och framhävs, de begränsande åtgärdernas effekter på vårdplanen ges större tyngd, länsstyrelsens övervakningsskyldighet preciseras och bestämmelserna om beslutsfattande och ändringssökande görs klarare. Dessutom ska barnet ges större möjligheter till samtal när det gäller genomförandet av vård utom hemmet och begränsande åtgärder som riktar sig mot barnet.

Också att de bestämmelser i barnskyddslagen som gäller kontakterna mellan ett barn som placerats i vård utom hemmet och barnets föräldrar eller andra barnet närstående personer samt begränsning av kontakterna föreslås bli preciserade. De bestämmelser som för närvarande ingår i en förordning tas in i lagen. Vårdplanens betydelse och skyldigheten att fatta beslut i saken betonas och rätten att söka ändring görs klarare och utvidgas.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Utskottet anser det angeläget att barnskyddslagens bestämmelser om begränsande åtgärder mot barn på barnskyddsinstitutioner preciseras och kompletteras så att de uppfyller kraven i grundlagen och fördragen om mänskliga rättigheter. Lagen gör det lättare att i praktiken sköta barnskyddet, särskilt i krävande fall, och bidrar samtidigt till att parternas rättssäkerhet tillgodoses.

För att syftet med omhändertagandet ska nås ger 19 § i barnskyddslagen socialnämnden rätt att besluta om barnets vård, uppfostran och övervakning, den övriga omsorgen om barnet samt om barnets vistelseort. Denna generella rätt att fostra barnet ger befogenhet att övervaka barnet och sätta gränser. Lagförslaget handlar om begränsningar som sträcker sig längre än den generella fostrarrätten. I och med reglerna för begränsande åtgärder kommer vårdplanen att få större tyngd än tidigare. Enligt utredning till utskottet är det tänkt att bestämmelserna om vårdplanen ska lyftas upp på lagnivå i samband med en innehållslig översyn av barnskyddslagen som är under arbete vid social- och hälsovårdsministeriet. Barnskyddslagen bör enligt utskottets mening definitivt ses över helt och med det snaraste.

Det främsta ändamålet med propositionen är att precisera villkoren för begränsande åtgärder och därmed frigöra personella resurser för arbete med barn, vilket i sin tur minskar behovet att ta till begränsningar. I propositionen påpekas det att det förekommer brister när det gäller anteckningar om bruket av begränsningsåtgärder och uppföljningen och övervakningen av bruket av särskilda begränsningar. Denna brist kan bero på att bestämmelserna inte är exakta men kan eventuellt också förklaras med otillräckliga personalresurser. Exaktare bestämmelser kan göra de begränsande åtgärderna riskfriare i grava fall där man tvingas göra ingrepp i barnets fysiska integritet exempelvis genom att hålla fast eller isolera barnet. Begränsande åtgärder kan undvikas respektive genomföras risk- och smärtfritt om det finns tillräckligt med personal och utbildning getts, understryker utskottet.

De föreslagna bestämmelserna gäller bruk av begränsningar såväl i offentliga som privata barnskyddsinstitutioner. Grundlagsutskottet tar fasta på överföring av förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter i sin analys av lagförslaget. Bland annat med beaktande av att besluten om de mest begränsande åtgärderna fattas av en myndighet, anser grundlagsutskottet att det inte handlar om att ge betydande utövning av offentlig makt åt någon annan än en myndighet i den bemärkelse grundlagens 124 § avser. Social- och hälsovårdsutskottet påpekar att de nya bestämmelserna inte ruckar på de begränsande åtgärdernas räckvidd och att begränsningar inte får riktas mot barn i familjevård utom i fråga om kontakterna. Utskottet har uppmärksamgjorts på att man också för vård utom hemmet i form av familjevård behöver tydligare bestämmelser om såväl när kontakter får begränsas som andra begränsande åtgärder. Utskottet skyndar på en bedömning av behovet att se över också dessa bestämmelser utifrån de förslag social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp för tillsyn över privat service inom barnskyddet lagt fram.

Vad beträffar begränsning av kontakterna föreslår utskottet att den föreslagna möjligheten att fatta treåriga beslut slopas. Kontakter som äventyrar t.ex. barnets utveckling kan behöva begränsas för längre än ett år. I propositionsmotiven (s. 83/I) anförs som exempel på treåriga begränsningar ytterst traumatiska våldssituationer och föräldrar med långvarig psykisk sjukdom. Utskottet understryker att även om beslutet till följd av utskottets förslag kan fattas bara för ett år i sänder, bör behovet av ett nytt beslut alltid prövas från fall till fall. Det bör också göras klart för barnet att begränsningen kan göras långvarig med flera beslut.

Grundlagens 6 § 3 mom. och FN:s konvention om barnets rättigheter utgår båda från att barn ska ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. Kontakterna kan enligt den föreslagna 25 § begränsas, om barnet motsätter sig det. Det gäller barn som fyllt 12 år men också yngre barn, förutsatt att de är så utvecklade att deras vilja kan beaktas. Från experthåll har det påpekats att ett omhändertaget barn exempelvis av rädsla inte vill hålla kontakt med sina föräldrar. Utskottet instämmer i regeringens ståndpunkt i propositionen att myndigheterna och alla andra som ansvarar för barnets omsorg har en särskild förpliktelse att se till att kontakten mellan barnet och de som står barnet nära alltid är förenlig med barnets bästa och inte skadar barnet fysiskt eller psykiskt. När det gäller barn under 12 år som vårdas utom hemmet bör de som ansvarar för och deltar i vården höras om barnets vägran och utvecklingsnivå, understryker utskottet.

Grundlagsutskottet framhåller i sitt utlåtande att en lång rad av de föreslagna bestämmelserna måste preciseras för att begränsningarna ska vara acceptabla och noga avgränsade, stå i rätt proportion och tillgodose rättsskyddet. Social- och hälsovårdsutskottet har beaktat förslagen i utlåtandet såsom framgår av detaljmotiveringen.

Detaljmotivering

25 §. Begränsning av kontakterna.

Villkor för begränsning av kontakterna är enligt 1 mom. 2 punkten att kontakten uppenbart är till fara för barnets liv, hälsa, utveckling eller säkerhet. Det har påpekats för utskottet att formuleringen lett till att beviströskeln för att fara föreligger blivit mycket hög i rättspraxis. Utskottet föreslår att 2 punkten ändras så att faran inte ska vara förknippad med kriteriet uppenbart. Utskottet framhåller att det först och främst är barnets fördel som gäller när kontakterna begränsas.

Med tanke på att bestämmelserna ska vara exakta och noga avgränsade anser grundlagsutskottet att 25 § behöver ändras för att bättre motsvara syftet med propositionen. Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att 2 mom. preciseras så att det av momentet framgår att begränsningskriterierna i 1 mom. också gäller de begränsande åtgärderna i 2 mom. Eftersom 2 mom. också kan tillämpas i familjehem, föreslår utskottet att ordet "verksamhetsenheten" byts ut mot "platsen för vård utom hemmet".

I 3 mom. uppges inte hur länge ett beslut om att inte röja barnets vistelseort längst får gälla. Utskottet föreslår att tiden regleras i 25 a §.

Grundlagsutskottet anser att proportionalitetsprincipen inte framgår med önskvärd tydlighet i paragrafen. Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 4 mom. med ett tydligt konstaterande att kontakterna får begränsas bara om det är nödvändigt. Bestämmelsen i 2 mom. om förvaring av stoppade meddelanden föreslås bli överflyttad till detta moment.

25 a §. Beslut om begränsning av kontakterna.

Utskottet föreslår en sådan precisering av 1 mom. att det alltid ska fattas ett överklagbart förvaltningsbeslut om begränsning av kontakterna enligt 25 §.

Lagförslaget skulle tillåta treåriga begränsningsbeslut, om det finns särskilt vägande skäl till det. Grundlagsutskottet menar att tre år är en mycket lång tid, i synnerhet ställt i relation till barnets ålder. Grundlagsutskottet menar att en begränsning av kontakterna för en så lång tid utan skyldighet att på nytt ta ställning till förutsättningarna för begränsningarna innebär en onormalt stor risk för att kraven på proportionalitet negligeras. Bestämmelsen måste enligt grundlagsutskottet absolut ändras så att ett beslut om begränsning av kontakter alltid gäller bara ett år i sänder. Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att 1 mom. ändras i enlighet med grundlagsutskottets ståndpunkt.

Utgående från grundlagsutskottets utlåtande föreslår social- och hälsovårdsutskottet att 2 mom. kompletteras med att bruket av begränsande åtgärder ska följa proportionalitetsprincipen. Beslut om kortvarig begränsning enligt 25 § 1 och 2 mom. får fattas av föreståndaren för en barnskyddsanstalt, men beslut om att inte röja barnets vistelseort alltid av ett i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsett organ.

31 §. Omhändertagande av ämnen och föremål.

Grundlagsutskottet slår fast att det finns godtagbara och vägande grunder till bestämmelsen som begränsar barnets äganderätt om man ser till skyddet för dels barnet självt, dels andra personers grundläggande fri- och rättigheter. Men också om så är fallet bör lagen enligt grundlagsutskottet kompletteras med en bestämmelse om återlämnande till ägaren av egendom som anstalten omhändertagit, om det inte finns regler för återlämnande eller förstöring annanstans i lagstiftningen. Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att 1 mom. ändras i linje med grundlagsutskottet utlåtande.

Utskottet föreslår också att hänvisningen till 60 § 4 mom. i alkohollagen ändras till 60 § i alkohollagen, eftersom regeringen i RP 13/2004 rd föreslagit att 60 § i alkohollagen ändras genom att 4 mom. blir 5 mom. Riksdagen har ännu inte slutbehandlat propositionen.

Grundlagsutskottet anser att 3 mom. om omhändertagande av egendom är exceptionellt generös och sträcker sig till föremål av vitt skilda slag, även sådana som saknar relevans för skyddet av hälsan eller säkerheten för alla på institutionen eller av egendomen där. Det finns alltid en möjlighet att tillämpa befogenheterna godtyckligt när reglerna är så vaga. För att vanlig lagstiftningsordning ska komma i fråga på denna punkt måste omhändertagandet av medel och föremål bindas exempelvis till en motiverad misstanke om att dessa är till allvarligt förfång för den allmänna ordningen vid institutionen eller för ordnandet av vården eller fostran av barn utom hemmet. Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att åtgärderna i momentet binds till att de omhändertagna föremålen sannolikt är till allvarligt förfång, eftersom det enligt propositionen (s. 91) är skäl att det finns en tröskel för sannolikheten som är högre än grundad misstanke och med hänsyn till att litet förfång för ordnandet av vård utom hemmet enligt grundlagsutskottet inte är nog för att tillåta begränsning.

31 a §. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

I förslaget står det om kroppsvisitation och kroppsbesiktning att den som företar och den som är närvarande vid visitationen och besiktningen ska vara av samma kön som barnet, om det inte är fråga om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Enligt utredning till utskottet skulle förslaget i praktiken tidvis resa oöverstigliga hinder för åtgärder som behövs dels för omsorgen om barnen, dels för säkerheten på institutionen. Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 4 mom. där det sägs att den som företar och den som är närvarande vid kroppsvisitation och kroppsbesiktning får vara av annat kön än barnet, om åtgärden måste vidtas omedelbart för att trygga barnets eller någon annans säkerhet.

31 c §. Fasthållande.

Utskottet föreslår att det i 2 mom. föreskrivs om utredningar om fasthållande. Momentet föreslås bli kompletterat med en bestämmelse där föreståndaren för institutionen åläggs att lämna en utredning när han eller hon hållit fast ett barn till det i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsedda organet.

32 a §. Isolering.

I paragrafen ingår bestämmelser om villkoren för isolering och förfarandet. Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 5 mom. enligt vilket det i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsedda organet omedelbart ska underrättas om isolering och förlängd isolering.

32 f §. Länsstyrelsens tillsyn.

Enligt paragrafen ska länsstyrelsen följa verksamheten vid barnskyddsanstalterna och övervaka bruket av begränsande åtgärder. Utskottet föreslår att paragrafen för tydlighetens skull kompletteras med en bestämmelse om att länsstyrelsen i sin tillsyn kan ge barnet möjlighet till ett förtroligt samtal med länsstyrelsens representant.

35 a §. Särskilda bestämmelser om ändringssökande som gäller begränsningar.

Utskottet föreslår att det görs en sådan ändring i 2 mom. att inte bara föräldrar och vårdnadshavare utan också barn som fyllt 12 år får söka ändring i beslut om begränsning av kontakterna.

38 §. Verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft.

Utskottet föreslår att paragrafen korrigeras så att det beror på myndigheternas prövning om besluten enligt paragrafen får verkställas genast även om de överklagats.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns med följande ändringar:

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ändring av barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/1983) 24 § 1 mom., 25, 31, 32 och 37 §, av dem 37 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 139/1990, samt

fogas till 26 § ett nytt 3 mom. och till 38 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen nya 23 a, 25 a, 30 a, 31 a—31 c, 32 a—32 f och 35 a § som följer:

23 a §

(Som i RP)

Barns ställning i vård utom hemmet

24 §

(Som i RP)

25 §

Begränsning av kontakterna

Rätten för ett barn som vårdas utom hemmet att hålla kontakt med sina föräldrar eller andra barnet närstående personer får begränsas genom beslut som avses i 25 a §, om det i en i 11 § avsedd vårdplan eller, av särskilda skäl, på annat sätt inte har varit möjligt att komma överens med barnet och föräldrarna eller andra barnet närstående personer om kontakterna, och om:

(1 punkten som i RP)

2) kontakten (utesl.) är till fara för barnets liv, hälsa, utveckling eller säkerhet; eller

(3 och 4 punkten som i RP)

På de villkor som nämns i 1 mom. är det tilllåtet att

1) begränsa barnets rätt att träffa sina föräldrar eller andra närstående,

2) begränsa barnets rätt att hålla kontakt med sina närstående per telefon eller andra kontaktanordningar eller medier,

3) läsa och stoppa ett enskilt brev eller med det jämförligt förtroligt meddelande till eller från barnet och att granska och stoppa andra försändelser, samt

4) för den tid begränsningen gäller ta ifrån barnet anordningar och medier i barnets besittning som används för kontakt för att omhänderhas av platsen för vård utom hemmet eller begränsa deras användning.

(Utesl.) Under de förutsättningar som nämns i 1 mom. behöver barnets visteleort inte röjas för barnets föräldrar eller vårdnadshavare så länge omhändertagandet pågår. (Utesl.)

Begränsning av kontakterna enligt 1—3 mom. får ske bara i den utsträckning som i det enskilda fallet är nödvändig för att det i lagen nämnda syftet skall uppnås. Stoppade brev och andra förtroliga meddelanden skall förvaras åtskilda från andra handlingar som gäller barnet för att de inte skall kunna läsas av andra än de som avses i 25 a § 2 mom. (Nytt)

25 a §

Beslut om begränsning av kontakterna

Ett (utesl.) beslut skall fattas om sådan begränsning av kontakterna som avses i 25 § 1—3 mom. Det skall ges för viss tid, högst ett år åt gången. (Utesl.) I beslutet skall nämnas orsaken till begränsningen, vilka personer som omfattas av begränsningen, vilket slag av kontakt begränsningen gäller och i vilken utsträckning begränsningen skall genomföras.

Beslut om begränsning av kontakterna fattas av det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen. Beslut om kortvarig i 25 § 1 och 2 mom. avsedd begränsning som gäller i högst 30 dygn kan dock fattas också av föreståndaren för en barnskyddsanstalt. Om det finns behov av att förlänga begränsningen eller om det ända från början finns behov av att bestämma att begränsningen skall gälla i mer än 30 dygn, beslutar organet i ärendet. Begränsningen av kontakterna skall upphävas så snart den inte längre behövs med hänsyn till 25 § 1 mom.

26 och 30 a §

(Som i RP)

31 §

Omhändertagande av ämnen och föremål

Om ett barn innehar berusningsframkallande ämnen eller redskap som särskilt lämpar sig för bruket av sådana, skall de omhändertas av anstalten. Likaså skall anstalten omhänderta ämnen eller föremål som barnet innehar och som är avsedda att skada barnet eller någon annan. Anstalten får omhänderta ämnen eller föremål vars egenskaper gör att de lämpar sig för att äventyra barnets eller någon annans liv, hälsa eller säkerhet eller för att skada egendom, om det är sannolikt att barnet använder ämnena eller föremålen på det sätt som avses i denna bestämmelse. På överlämnande eller förstöring av omhändertagen egendom tillämpas vad som bestäms i någon annan lag. Bestämmelser om förstöring av i alkohollagen (1143/1994) avsedda alkoholdrycker eller andra alkoholhaltiga ämnen samt drycker som avses i 34 § 5 mom. i den nämnda lagen finns i 60 § (utesl.) i den nämnda lagen. När vården utom hemmet i anstalten upphör skall den omhändertagna egendomen återlämnas till barnet, om inte annat föreskrivs om återlämnande eller förstöring av egendom i någon annan lag.

(2 mom. som i RP)

Anstalten får dessutom omhänderta ämnen och föremål som barnet innehar och som sannolikt är till allvarligt förfång för ordnandet av vården av barnet eller andra barn utom hemmet eller för den allmänna ordningen på anstalten, men som inte avses i 1 mom. Beslut om omhändertagandet fattas av föreståndaren för anstalten eller en av föreståndaren förordnad person i anstaltens vård- och fostringspersonal. Åtgärden får inte pågå längre än vad som är nödvändigt av de skäl som anges i bestämmelsen och med avseende på barnets vård och fostran.

31 a §

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

(1—3 mom. som i RP)

Utan hinder av 1 och 3 mom. kan den som företar eller den som är närvarande vid kroppsvisitationen eller kroppsbesiktningen trots allt vara av annat kön än barnet, om barnets eller någon annans säkerhet kräver att åtgärden vidtas omedelbart. (Nytt)

31 b §

(Som i RP)

31 c §

Fasthållande

Föreståndaren för anstalten eller en person i anstaltens vård- och fostringspersonal får, för att lugna barnet, hålla fast barnet, om barnet på basis av sitt förvirrade eller hotfulla beteende sannolikt skulle skada sig självt eller andra och fasthållandet är nödvändigt på grund av en överhängande fara för barnets eller någon annans liv, hälsa eller säkerhet eller för hindrande av betydande skador på egendom. Fasthållandet skall till sin karaktär vara vård- och omsorgsbetonat, och det skall utifrån en samlad bedömning kunna anses försvarligt med beaktande av barnets beteende och situationen i övrigt. Fasthållandet kan innefatta också förflyttning av barnet. Fasthållandet skall upphöra genast då det inte längre är nödvändigt. (Utesl.)

Den som hållit fast ett barn skall lämna en skriftlig rapport om det till anstaltens föreståndare. När det är anstaltens föreståndare som hållit fast ett barn skall rapporten lämnas till det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen.

(3 mom. som 2 mom. i RP)

32 §

(Som i RP)

32 a §

Isolering

(1—4 mom. som i RP)

Anstaltens föreståndare eller någon av föreståndaren förordnad person i vård- och fostringspersonalen skall omdelbart underrätta det i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsedda organet om isoleringen eller om att isoleringen förlängts. (Nytt)

32 b—e §

(Som i RP)

32 f §

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen skall följa verksamheten vid barnskyddsanstalterna och i synnerhet övervaka bruket av begränsande åtgärder som stöder sig på denna lag. I samband med tillsynen kan länsstyrelsen bereda barnet möjlighet att samtala förtroligt med en representant för länsstyrelsen.

35 a §

Särskilda bestämmelser om ändringssökande som gäller begränsningar

(1 mom. som i RP)

I beslut om begränsning av kontakterna får ändring sökas av barn som fyllt 12 år samt av föräldern till eller vårdnadshavaren för det barn som beslutet gäller eller av någon annan vars kontakter med barnet har begränsats genom beslutet.

37 §

(Som i RP)

38 §

Verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beslut om begränsning av kontakterna samt om i 35 a § 1 mom. avsedda begränsande åtgärder får verkställas genast även om de överklagats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 14 mars 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Valto Koski /sd
 • vordf. Eero Akaan-Penttilä /saml (delvis)
 • medl. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd (delvis)
 • Pehr Löv /sv
 • Aila Paloniemi /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Tapani Tölli /cent (delvis)
 • Raija Vahasalo /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen

​​​​