SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2009 rd

ShUB 9/2009 rd - RP 41/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 1 april 2009 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 41/2009 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo ja regeringsråd Pekka Paaermaa, social- och hälsovårdsministeriet

chefen för juridiska ärenden Jorma Skippari, Arbetslöshetsförsäkringsfonden

jurist Paula Ilveskivi, Akava r.f.

expert Vesa Rantahalvari, Finlands näringsliv

ekonomisk expert Jonas Rahkola, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. Bestämmelserna om utlämnande och utnyttjande av uppgifter samt grunderna för återbäring av självriskpremien ses över.

Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2009.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska få rätt att på eget initiativ lämna ut utgifter till andra myndigheter om det finns orsak att misstänka att en betalningsskyldig försummar att fullgöra sin lagstadgade försäkringsskyldighet och att betala anknytande premier eller förskottsinnehållning. Det är viktigt att satsa på det föreslagna informationsutbytet och annat samarbete mellan myndigheterna för att motarbeta ekonomisk brottslighet och svart ekonomi, påpekar utskottet. Det är också motiverat att ändra reglerna för återbäring av arbetsgivares självriskpremie, som regeringen föreslår, när arbetslöshetsförmån kan sparas in tack vare att arbetsgivaren betalar tillläggspension.

Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 2 april 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Risto Autio /cent
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

​​​​