SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 10/2008 rd

ShUU 10/2008 rd - RP 66/2008 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den

Till ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 27 maj 2008 en proposition med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den (RP 66/2008 rd) till ekonomiutskottet för beredning och bestämde samtidigt att social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till ekonomiutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Erkki Sarsa, finansministeriet

avdelningschef Tarmo Pukkila, social- och hälsovårdsministeriet

chef för juridiska ärenden Aino Lassila, Pensionsskyddscentralen

ecklesiastikråd, direktör för pensions- och centralfonden Leena Rantanen, Kyrkostyrelsen

direktionens rådgivare Juha Tarkka, Finlands Bank

vice verkställande direktör Timo Viherkenttä, Kommunernas pensionsförsäkring

chefsjurist Markku Sorvari, Försäkringsinspektionen

verkställande direktör  Heikki  Pohja, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden

tf. chef för rätts- och försäkringsenheten Jan Ylitapio, Trafikförsäkringscentralen och Patientförsäkringscentralen

direktör Erkki Kontkanen, Finansbranschens Centralförbund

direktör Eero Lankia, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

sakkunnig  Vesa Rantahalvari, Finlands näringsliv

jurist  Eija  Korpi, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

biträdande direktör  Kaija  Kallinen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

juridisk ombudsman  Janne Makkula, Företagarna i Finland

social- och hälsovårdspolitisk expert Riitta Lehtovirta, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

verkställande direktör Jouko Bergius, Pensionsstiftelseföreningen - PSF rf

ombudsman Juhani Talonen, Arbetslöshetskassornas Samorganisation

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Finansinspektionen
 • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
 • Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
 • OP-eläkekassa
 • Centralorganisationen för högutbildade
 • Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
 • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
 • Löntagarorganisationen Pardia
 • Förhandlingsorganisation för Teknik och Grundservice FKT rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Regeringen föreslår att Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens uppgifter ska övertas av en ny Finansinspektion som ska arbeta i anslutning till Finlands Bank. Propositionen avser att främja stabiliteten på finans- och försäkringsmarknaden och i pensionssystemen genom att se till att resurserna för tillsynen över dessa kan nyttjas så effektivt som möjligt, särskilt den begränsade specialkompetens som krävs för en effektiv tillsyn.

Det är viktigt med effektiv kontroll och tillsyn över riskerna i placeringsverksamheten med tanke på stabiliteten i verksamheten vid finansinstitut, försäkringsanstalter och pensionsanstalter. Så som det står i motiven till propositionen är en effektiv tillsyn över försäkrings- och pensionsanstalternas riskhantering viktig dels för att trygga de försäkrade förmånerna, dels med tanke på målsättningen för tillsynen över finansmarknaden, eftersom försäkrings- och pensionsanstalterna är viktiga institutionella investerare på finansmarknaden. I synnerhet främjas en effektiv och konsekvent tillsyn över de koncerner som har en central ställning på den finländska marknaden och bedriver såväl finans- som försäkringsverksamhet. Social- och hälsovårdsutskottet anser att propositionens syften är motiverade och tillstyrker lagförslagen.

Den lagstadgade socialförsäkringen utgör en väsentlig del av den sociala tryggheten i Finland. Utskottet framhåller att de medel som är avsedda för arbetspensionsskydd inte bör användas för ändamål som är främmande med tanke på försäkringssystemet. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att behålla ansvaret för att bereda lagstiftning om pensioner inom den privata sektorn. Finansministeriet ska bereda lagstiftning om statliga och kommunala pensioner. Utskottet anser att tillsynen och den innehållsliga utvecklingen av lagstiftningen bör skiljas åt och att lagberedningen om pensionssystemet bör centraliseras till social- och hälsovårdsministeriet. Dessutom understryker utskottet att finansministeriet enligt motiven till 2 § i lagen om Finansinspektionen är skyldigt att bereda ärenden som gäller försäkringsmarknaden och försäkringsverksamhet i samråd med social- och hälsovårdsministeriet (förfarande med föredragningstillstånd).

I Finland utgör socialförsäkringen och annan lagstadgad försäkring en relativt sett större del av försäkringsmarknaden än så kallad marknadsrelaterad försäkringsrörelse. Den nuvarande Finansinspektionen prioriterar tillsyn över stabiliteten på finansmarknaden. Att den nya Finansinspektionen ska placeras i anslutning till Finlands Bank motiveras dels med principen om oberoende förvaltning, dels med att det då blir lättare att ge tillsynsmyndighetens personal sådana anställningsvillkor att tillsynens kvalitet kan säkerställas (s. 68/I). Utskottet framhåller att försäkringstillsynen bör få tillräckligt med resurser och att den behövliga specialkompetensen bör säkerställas bl.a. genom att den nya myndighetens tjänstemän får samordnade anställningsvillkor.

Försäkringsinspektionens uppgifter övertas till största delen av den nya Finansinspektionen. Regeringen menar att överföringen av vissa uppgifter till andra myndigheter lämpligen bör förberedas separat. Det finns skäl att senare bedöma på nytt om t.ex. arbetslöshetskassorna, trafikskadenämnden, patientskadenämnden, Utbildningsfonden och Pensionsskyddscentralen också ska ingå i Finansinspektionens behörighet. Dessutom ska vissa inrättningar i försäkringsbranschen endast beröras av en del av tillsynsmyndighetens befogenheter. Även om tillsynen över de ovannämnda inrättningarna inte naturligt ingår i Finansinspektionens behörighet bör det enligt utskottet noga klarläggas hur den ska ordnas. Dessutom bör man utreda fördelarna och nackdelarna med att centralisera respektive decentralisera tillsynen.

Enligt propositionen ska det vara en uppgift för Finansinspektionen att i samarbete med högskoleväsendet främja vetenskaplig forskning och utbildning inom den finansiella sektorn. Utskottet ser den här uppgiften som viktig bl.a. därför att försäkringstillsynen måste satsa på övervakning och analys av placeringsverksamhet och riskhantering. Som stöd för detta behövs det också vetenskaplig forskning.

Utlåtande

Social- och hälsovårdsutskottet meddelar

att lagförslagen godkänns.

Helsingfors den 12 juni 2008

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Håkan Nordman /sv
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen

​​​​