SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2014 rd

ShUU 15/2014 rd - RP 189/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Till kulturutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 oktober 2014 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård (RP 189/2014 rd) till kulturutskottet för beredning och bestämde samtidigt att social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande om ärendet till kulturutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Anne-Marie Brisson, undervisnings- och kulturministeriet

konsultativ tjänsteman Pia-Liisa Heiliö, social- och hälsovårdsministeriet

överläkare Marjut Frantsi-Lankia, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

jurist Minna Antila, Finlands Kommunförbund

verksamhetsledare Markku Moisala ja ordförande Aki Holopainen, Privatskolornas Förbund

vice ordförande Mervi Mehtiö, Koulukuraattorit — Skolkuratorer ry

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Finlands Psykologförbund.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Enligt den föreslagna ändringen av lagen om elev- och studerandevård ska den kommun där läroanstalten är belägen svara för att de studerande vid läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning i kommunen har tillgång till elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster, oberoende av om det handlar om privat eller offentligt ordnad undervisning eller utbildning. Det är viktigt att tillgång till psykolog- och kuratorstjänster på lika villkor tryggas för alla oberoende av utbildningsanordnare. Utskottet anser att propositionen är angelägen och tillstyrker den utan ändringar.

I den gällande lagen förutsätts för produktion av psykologtjänster ett tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård () som beviljas av regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. För produktion av kuratorstjänster ska göras en anmälan enligt lagen om privat socialservice (). Avgiftsfria kuratorstjänster kan dock produceras för läroanstaltens egna studerande utan anmälan. Enligt motiveringen har privata utbildningsanordnare dock inte ansökt om de nämnda tillstånden för psykologtjänster som hälso- och sjukvården förutsätter och i praktiken har social- och hälsovårdsmyndigheterna inte krävt ett tillstånd eller en anmälan. Enligt utredningen till utskottet har det varit oklart om en ansökan om tillstånd eller en anmälan behövs och om andra än specialläroanstalter har förutsättningar att få ett tillstånd.

I propositionen ingår inte förslag till ändringar i de ovan nämnda lagarna inom social- och hälsovården. Att anordnare av privat undervisning tillhandahåller psykologtjänster som kommunen ska anordna förutsätter alltså ett tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård. Förutsättningar för tillstånd är bl.a. ändamålsenliga verksamhetslokaler och sådan ändamålsenligt utbildad personal som verksamheten förutsätter. En föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna ska vara en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Bestämmelserna utgör inte något hinder för att en psykolog inom elevvården är föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna och att skolans rektor är dennes chef. En sökande som uppfyller tillståndsvillkoren ska beviljas tillstånd och lagstiftningen inom social- och hälsovården innebär inte något hinder för att tillstånd beviljas en privat anordnare av undervisning.

Det är också möjligt att ordna psykolog- och kuratorstjänster genom att köpa sådana av en psykolog som verkar som självständig yrkesutövare eller en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som producerar psykologtjänster eller en producent av socialservice. Undervisnings- eller utbildningsanordnare kan ordna extra tjänster för sina studerande genom att köpa sådana av kommunen eller av en psykolog som verkar som självständig yrkesutövare eller en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som producerar skolpsykologtjänster eller en sådan producent av socialservice som gjort en anmälan om kuratorsverksamhet till regionförvaltningsverket.

Det är viktigt att elev- och studerandevårdens psykolog- och kuratorstjänster är lättillgängliga som en del av skolsamfundet och att tjänsternas kvalitet kan tryggas, menar utskottet. Om de ändringar som regeringen föreslår genomförs adekvat kan dessa målsättningar främjas. Det är viktigt att man inte försämrar välfungerade och högklassiga elevvårdstjänster och att elevvårdens långsiktiga verksamhet som stöd för elever och studerande tryggas i lagens verkställighet.

Vid social- och hälsovårdsministeriet pågår en beredning för att förenhetliga, förtydliga och modernisera lagstiftningen om privata social- och hälsovårdstjänster. Målet är också att förenkla den nuvarande regleringen utan att äventyra klient- och patientsäkerheten. Det är viktigt att nödvändiga lagförslag lämnas till riksdagen så fort som möjligt.

Vid behandlingen i utskottet har det kommit fram att det inte nödvändigtvis har anordnats tillräckliga elevvårdstjänster i finska skolor utomlands. Utkottet föreslår att tillgången till tjänsterna ska utredas i fortsättningen.

Ställningstagande

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår

att kulturutskottet beaktar det som sagts ovan.

Helsingfors den 19 november 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Johanna Jurva /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /saml
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Harri  Sintonen

​​​​