SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 17/2008 rd

ShUU 17/2008 rd - U 67/2008 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse om ett förslag till rådets beslut om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen (konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 27 november 2008 statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets beslut om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen (konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) (U 67/2008 rd) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningssekreterare  Satu  Sistonen, utrikesministeriet

konsultativ tjänsteman Viveca Arrhenius, social- och hälsovårdsministeriet

jurist Liisa Murto, Handikappforum

SKRIVELSEN

Förslag

Se: Förslag till rådets beslut om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, KOM(2008) 530 slutlig.

Regeringens ståndpunkt

Se Statsrådets skrivelse U 67/2008 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: StVL 17/2008 vp.

Utlåtande

Social- och hälsovårdsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet.

Helsingfors den 12 december 2008

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Risto Autio /cent
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /sv
 • Paula Sihto /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Merja Kyllönen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen

​​​​