SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 3/2007 rd

ShUU 3/2007 rd - E 2/2007 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets utredning med anledning av ett bemyndigande för Europeiska gemenskapen att underteckna Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och dess fakultativa protokoll

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 4 maj 2007 statsrådets utredning med anledning av ett bemyndigande för Europeiska gemenskapen att underteckna Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och dess fakultativa protokoll (E 2/2007 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningssekreterare Camilla Busck-Nielsen, utrikesministeriet

konsultativ tjänsteman Viveca Arrhenius, social- och hälsovårdsministeriet

generalsekreterare Sari Loijas, Riksomfattande handikapprådet VANE

UTREDNINGEN

Förslag

FN:s generalförsamling antog den 13 december 2006 Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och ett kompletterande fakultativt protokoll om individuell klagorätt och ett undersökningsförfarande. Statsrådets skrivelse handlar om ett förslag till rådets beslut om ett bemyndigande att underteckna konventionen i de frågor som faller inom gemenskapens befogenhet.

Syftet med konventionen är att ge funktionshindrade bättre möjligheter att åtnjuta alla existerande mänskliga rättigheter och grundläggande fri- och rättigheter fullt ut och på lika villkor som alla andra. Enligt regeringen inrättas inga nya rättigheter genom konventionen.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen kan omfatta förslaget till rådets beslut om bemyndigande att på Europeiska unionens vägnar underteckna konventionen om funktionshindrades rättigheter och förklaringen om dess fakultativa protokoll.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Social- och hälsovårdsutskottet anser att konventionen är mycket viktig med tanke på funktionshindrades mänskliga rättigheter i praktiken. Enligt utredning till utskottet har både Finland och Europeiska gemenskapen undertecknat konventionen. Finland avser att ratificera den så snart som möjligt. För en ratificering krävs det ändringar åtminstone i lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (åtgärder mot viljan) och, på grund av artiklarna 18 och 19 i konventionen, lagen om hemkommun och socialvårdslagen. Utskottets uppfattning är att propositioner med förslag till ändring av den nationella lagstiftningen bör ges till riksdagen vid första tillfälle för att konventionen ska kunna ratificeras utan reservationer.

Utlåtande

Social- och hälsovårdsutskottet meddelar

att utskottet omfattar regeringens ståndpunkt med kompletteringarna ovan.

Helsingfors den 25 maj 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Risto Autio /cent
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /cent
 • Satu Taiveaho /sd (delvis)
 • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen

​​​​