STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 5/2004 rd

StoUB 5/2004 rd - RP 105/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter

Remiss

Riksdagen godkände den 17 november 2004 det på regeringens proposition (RP 105/2004 rd) baserade förslaget till lag om kosmetiska produkter i övrigt enligt ekonomiutskottets betänkande (EkUB 19/2004 rd), men 10 § i lagförslaget med följande ändringar:

10 §

Obligatoriska påskrifter

(1 mom. som i EkUB)

Om det på grund av produktens eller förpackningens storlek eller form eller av annan liknande orsak är omöjligt att göra påskrifterna på bruksförpackningen eller den yttre förpackningen, får uppgifterna ges konsumenten i en broschyr som åtföljer produkten eller på motsvarande sätt. Närmare bestämmelser om påskrifter utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet. I en sådan förordning kan det också bestämmas om sådana smärre avvikelser från påskriftsskyldigheten som är förenliga med Europeiska gemenskapens lagstiftning om kosmetiska produkter.

Samband med motioner

Riksdagen instämde i ekonomiutskottets förslag om att lagförslaget i lagmotion LM 77/2004 rd ska förkastas.

Utskottets beslut

Efter att ha behandlat ärendet meddelar stora utskottet

att det omfattar riksdagens beslut i ärendet.

Helsingfors den 19 november 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jari Vilén /saml
 • vordf. Antti Kaikkonen /cent
 • vordf. Kimmo Kiljunen /sd
 • medl. Arja Alho /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Outi Ojala /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Kari Uotila /vänst
 • Matti Väistö /cent
 • ers. Jouko Laxell /saml
 • Timo Soini /saf
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Tapani Tölli /cent
 • Harry Wallin /sd

Sekreterare var

utskottsråd Kirsi Pimiä

​​​​