UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2004 rd

UtUB 13/2004 rd - RP 129/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 september 2004 en proposition om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 129/2004 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Veera Pedersen, utrikesministeriet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna det i New York i september 2002 ingångna avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Genom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som antogs av Förenta Nationernas diplomatkonferens år 1998, upprättades Internationella brottmålsdomstolen som har rätt att utöva sin jurisdiktion över personer som gjort sig skyldiga till de mest allvarliga internationella brotten. Enligt Romstadgan är Internationella brottmålsdomstolen en internationell juridisk person och den har också den rättshandlingsförmåga som är nödvändig för att fullgöra sina uppgifter och uppfylla sina ändamål. Enligt Romstadgan åtnjuter Internationella brottmålsdomstolen inom varje stadgeparts territorium även de privilegier och immuniteter som är nödvändiga för att förverkliga dess syften. Om dessa privilegier och immuniteter bestäms mer detaljerat i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen.

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Avtalet trädde i kraft internationellt den 22 juli 2004 och än så länge har tio stater förbundit sig till det. Avtalet träder för Finlands del ikraft den trettionde dagen efter den dagen då instrumentet avseende godkännande deponerats. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av republikens president samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utrikesutskottet

att riksdagen godkänner det i New York den 9 september 2002 ingångna avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen, och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 26 oktober 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Liisa Jaakonsaari /sd
 • medl. Ulla Anttila /gröna
 • Jouni Backman /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Eero Lankia /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Jari Vilén /saml
 • Ben Zyskowicz /saml

Sekreterare var

utskottsråd Raili Lahnalampi