UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 14/2004 rd

UtUB 14/2004 rd - RP 188/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen gällande Nordiska investeringsbanken och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 13 oktober 2004 en proposition om godkännande av överenskommelsen gällande Nordiska investeringsbanken och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen (RP 188/2004 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

enhetschef Pekka Orpana, utrikesministeriet

chefen för avdelningen för internationell utlåning Erkki Karmila ja chefsjurist Siv Hellén, Nordiska investeringsbanken

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den i Helsingfors den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken. En ny överenskommelse föranleds av att Estland, Lettland och Litauen blir medlemmar i Nordiska investeringsbanken från och med den 1 januari 2005. I propositionen föreslås dessutom att riksdagen godkänner lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen.

Överenskommelsen och de stadgar som bifogats den träder i kraft trettio dagar efter den dag, då samtliga avtalsslutande stater har deponerat sina ratifikationsinstrument hos det norska utrikesdepartementet, dock tidigast den 1 januari 2005. Avsikten är att lagförslaget i denna proposition ska träda i kraft samtidigt som överenskommelsen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att förslaget är nödvändigt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Genom den nya överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken kan Estland, Lettland och Litauen bli medlemmar i Nordiska investeringsbanken. De baltiska staterna blir fullvärdiga medlemmar på samma villkor som de nuvarande medlemsländerna. Förslaget innehåller bara de ändringar som är nödvändiga i överenskommelsen och stadgarna från 1998 på grund av de nya medlemmarna. Ändringarna gäller främst kapitalstrukturen och bankorganisationen.

De baltiska staternas medlemskap i Nordiska investeringsbanken är ett led i den fördjupade integrationen i Östersjöområdet. Enligt utskottet är medlemskapet ett stort framsteg i samarbetet. Ett baltiskt engagemang i de övriga nordiska samarbetsorganen är en högaktuell fråga, påpekar utskottet. I detta sammanhang vill utskottet påminna om en utredning som gjorts av Nordiska ministerrådet.

Redan på 1990-talet bedrev Nordiska investeringsbanken gynnsamt samarbete med de baltiska staterna och är en stor finansiär t.ex. inom energisektorn. Utskottet anser att de baltiska staternas medlemskap i Nordiska investeringsbanken stärker samarbetet mellan Norden och Baltikum också i ett vidare perspektiv. Enligt vad utskottet har erfarit har de baltiska medlemskapen en gynnsam effekt på den ekonomiska utvecklingen i Östersjöområdet samtidigt som länderna får möjlighet att söka lösningar tillsammans på gemensamma problem. Utskottet påpekar att medlemskapen också stärker EU-samarbetet kring den nordliga dimensionen. Banken kan medverka med finansiering bl.a. i närområdessamarbetet.

Utskottet påpekar att Nordiska investeringsbanken får en starkare ställning i Östersjöområdet och att nya affärsmöjligheter öppnas samtidigt som näringslivet och exportindustrin i både de nordiska länderna och Baltikum påverkas positivt.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utrikesutskottet

att riksdagen godkänner den i Helsingfors den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 9 november 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Liisa Jaakonsaari /sd
 • medl. Jouni Backman /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Eero Lankia /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Jari Vilén /saml
 • Ben Zyskowicz /saml
 • ers. Antti Kaikkonen /cent

Sekreterare var

utskottsråd Raili Lahnalampi

​​​​