UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2004 rd

UtUB 18/2004 rd - B 11/2004 rd

Granskad version 2.0

Verksamhetsberättelse från Finlands delegation i Nordiska rådet 2003

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 september 2004 verksamhetsberättelsen från Finlands delegation i Nordiska rådet 2003 (B 11/2004 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet, riksdagsledamot Outi Ojala

generalsekreterare för Finlands delegation i Nordiska rådet Patrick Zilliacus

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Finlands delegation i Nordiska rådet fokuserade 2003 på frågor som bättre rättigheter för nordborna och bättre rörlighet mellan de nordiska länderna samt den nationella förankringen av det nordiska samarbetet och rådets verksamhet. Utrikesutskottet hänvisar till tidigare betänkanden där det understryks att rådets arbete bör förankras bättre i riksdagen och utskottens arbete. Samarbetsministern och delegationen har diskuterat förankringen. I anknytning härtill fick delegationen i oktober 2004 den första rapporten från ministern om det nordiska samarbetet. Dessutom har delegationen tagit i bruk en rapporteringsmekanism där delegationens medlemmar avlägger rapport till utskotten om de rekommendationer rådet antagit under året. Utvecklingen går i rätt riktning, menar utskottet. Det mervärde Nordiska rådets arbete genererar bör kunna utnyttjas bättre också i riksdagen. Utskotten får fortfarande ytterst sällan och bara sporadiskt rapporter om arbetet, trots att samarbetet borde vara pragmatiskt och inte få reduceras till en efterhandsrapportering i årsredovisningen.

Nordiska rådet har redan under flera år varit mycket ivrigt på att engagera i synnerhet de baltiska staterna i samarbetet inom Östersjöområdet. Också talmännen har visat en stor aktivitet i denna fråga. Riksdagen förde faktiskt helt nyss en debatt om större samarbete i norra Europa och särskilt vad som kunde göras för att vidareutveckla dess parlamentariska dimension. Debatten utgick från den brett omfattade idén att det samarbete som bedrivs av olika organ behöver samordnas bättre samtidigt som överlappningar elimineras. EU-utvidgningen 2004 har stärkt Östersjöområdets positioner, men å andra sidan har initiativet till en nordlig dimension inte framskridit på önskvärt sätt i EU. Under debatten framhölls det att samarbetet i Östersjöområdet måste utvecklas och alla stater i området engageras i samarbetet, men någon tydlig samsyn på hur verksamheten kunde organiseras bättre nådde debattörerna inte. Utskottet föreslår att riksdagen i syfte att formulera en gemensam ståndpunkt diskuterar hur samarbetet mellan organisationerna inom området och EU kunde rationaliseras för att de till buds stående resurserna bäst kunde utnyttjas. Det gemensamma målet bör vara att lägga en hållbar grund för en social, ekonomisk och ekologisk välfärd i Östersjöområdet.

Förslag till beslut

Utrikesutskottet föreslår

att riksdagen godkänner berättelsen och

att betänkandet sänds till Finlands delegation i Nordiska rådet och till regeringen för kännedom.

Helsingfors den 7 december 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vordf. Aulis Ranta-Muotio /cent
 • medl. Ulla Anttila /gröna
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Maija Perho /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Jari Vilén /saml

Sekreterare var

utskottsråd Kirsi Pimiä

​​​​