UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2007 rd

UtUB 2/2007 rd - RP 35/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 juni 2007 en proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 35/2007 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

enhetschef Marja Lehto, utrikesministeriet

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det i Kingston i mars 1998 upprättade protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.

Syftet med protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten är att bestämma om vissa ytterligare privilegier och viss ytterligare immunitet för myndigheten och att precisera bestämmelserna om privilegier och immunitet samt den juridiska personligheten i Förenta Nationernas havsrättskonvention.

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen. Protokollet trädde i kraft internationellt i maj 2003 och hittills har 22 stater bundit sig vid det. Protokollet träder för Finlands del i kraft den trettionde dagen efter den dag då godkännandeinstrumentet har deponerats. Lagen avses träda i kraft samtidigt som protokollet träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som bestäms i en förordning av republikens president.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker den utan ändringar. Privilegierna och immuniteten för Internationella havsbottenmyndigheten följer enligt erhållen information internationell praxis och behövs för att myndigheten ska kunna handha sitt uppdrag självständigt. Eftersom myndigheten har sitt säte i Kingston, Jamaica kommer dess privilegier och immunitet att få mycket små effekter för Finland. Privilegierna och immuniteten skulle i praktiken påverka särskilt skatteinkomsterna, om finska medborgare arbetade för myndigheten eller om myndigheten hade sådan verksamhet här som kunde förväntas generera skatteinkomster. Ingetdera förekommer enligt propositionen.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utrikesutskottet

att riksdagen godkänner det i Kingston den 27 mars 1998 ingångna protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten till den del det hör till Finlands behörighet och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 18 september 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pertti Salolainen /saml
 • vordf. Markku Laukkanen /cent
 • medl. Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Aila Paloniemi /cent (delvis)
 • Tanja Saarela /cent
 • Ben Zyskowicz /saml

Sekreterare var

utskottsråd Jukka Salovaara

​​​​