UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2005 rd

UtUB 3/2005 rd - RP 269/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 4 februari 2005 en proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 269/2004 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

ambassadråd Jaakko Halttunen, utrikesministeriet

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna det i Genève i december 2003 ingångna protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.

Finland undertecknade protokollet den 18 mars 2004.

Den europeiska organisationen för kärnforskning (European Organization for Nuclear Research=Cern) upprättades genom en konvention som ingicks den 1 juli 1953. Finland blev medlem i Cern år 1991. Organisationen vidtar åtgärder för samarbete mellan europeiska stater rörande kärnforskning av rent vetenskaplig och grundläggande karaktär samt annan forskning nära sammanhängande därmed. Organisationen har ingenting att göra med arbetet för militära ändamål, och resultaten av dess experimentella och teoretiska arbete offentliggörs eller görs allmänt tillgängliga på annat sätt.

Med protokollet om privilegier och immuniteter beviljas organisationen de privilegier och immuniteter som garanteras av internationell sedvanerätt för att säkerställa organisationens effektiva verksamhet såsom t.ex. okränkbarhet för organisationens område, lokaler och arkiv, immunitet mot lagskipning och verkställighet, beskattning och tullarrangemang, privilegier och immuniteter för representanter av stater och organisationens tjänstemän samt mekanismer för tvistlösning. Med protokollet beviljas organisationen även internationell juridisk personlighet.

Eftersom bestämmelserna om tullar, mervärdeskatt och accis i protokollet delvis hör till Europeiska gemenskapernas exklusiva behörighet, agerar Finland vid godkännandet av dessa bestämmelser, förutom på sina egna vägnar, även på gemenskapens vägnar och använder dess behörighet.

Cern har hittills verkat utan något egentligt särskilt protokoll om privilegier och immuniteter, vilket inte längre är möjligt på beskattnings-, tull- och andra grunder. Cern har två värdlandsavtal, eftersom organisationen och dess underjordiska partikelaccelerator och undersökningsutrustning befinner sig på två staters områden, dvs. i Schweiz och Frankrike. Bestämmelserna om privilegier och immuniteter i värdlandsavtalen har varit tillämpliga enbart i värdstaterna men inte i andra medlemsstater, vilket har lett till praktiska problem bland annat avseende Cerns anskaffningar från andra medlemsstater eller från tredje länder.

Protokollet träder i kraft den trettionde dagen efter det att tolv stater som är fördragsslutande parter i konventionen har deponerat sitt godkännande-, ratificerings- eller anslutningsinstrument. Avsikten är att lagen som ingår i propositionen ska träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av republikens president.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utrikesutskottet

att Riksdagen godkänner det i Genève den 19 december 2003 ingångna protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 16 februari 2005

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vordf. Aulis Ranta-Muotio /cent
 • medl. Ulla Anttila /gröna
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Eero Lankia /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Jari Vilén /saml
 • Ben Zyskowicz /saml
 • ers. Sinikka Hurskainen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Raili Lahnalampi

​​​​​​​