UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2007 rd

UtUB 3/2007 rd - RP 9/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Georgien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 30 maj 2007 en proposition om godkännande av överenskommelsen med Georgien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (RP 9/2007 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

enhetschef Jukka Nystén, handelsråd Kimmo Sinivuori ja utrikessekreterare Päivi Pihlajamäki, utrikesministeriet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den med Georgien i november 2006 undertecknade överenskommelsen om främjande och skydd av investeringar. Genom överenskommelsen vill man garantera gynnsamma villkor för investeringar som görs i det ena avtalsslutande landet av den andra avtalsslutande partens medborgare och företag samt erkänna behovet av att skydda investeringarna.

Överenskommelsen träder i kraft 30 dagar efter den dag då de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de konstitutionella villkoren för ikraftträdandet har uppfyllts. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Bilaterala överenskommelser om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar avser att säkra näringslivets villkor i de avtalsslutande länderna och skapa en bättre förutsebar omgivning för investeringar. Genom överenskommelser om skydd för investeringar kan man bl.a. säkerställa en rättvis behandling för investeringar, transfereringar av pengar, skydd mot godtycklig expropriation och ett opartiskt tvistlösningsförfarande. Överenskommelsen om skydd för investeringar bidrar därmed i avsevärd grad till att minska de politiska riskerna med investeringar och till att sänka investeringsgränsen. Det bidrar i sin tur till bättre ekonomiska relationer.

Enligt utredning till utskottet svarar överenskommelsen med Georgien i viktiga delar mot Finlands modell för avtal om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar. Finlands handel med Georgien är än så länge anspråkslös, men överenskommelsen om skydd för investeringar ökar förhoppningsvis finländska företags intresse för landet.

I inledningen till överenskommelsen ingår en hänvisning till internationellt erkända arbetslivsrättigheter. Utskottet ser positivt på att frågan tas upp i överenskommelsen, eftersom det är viktigt att kunna främja de mänskliga rättigheterna genom ekonomiskt samarbete (UtUB 13/2005 rd).

Med hänvisning till propositionens motivering och annan utredning anser utskottet att propositionen behövs och är lämplig. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utrikesutskottet

att riksdagen godkänner den i Helsingfors den 24 november 2006 mellan Republiken Finland och Georgien ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och

Helsingfors den 21 september 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pertti Salolainen /saml
 • medl. Pekka Haavisto /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Tanja Saarela /cent
 • Ben Zyskowicz /saml
 • ers. Juha Korkeaoja /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

Sekreterare var

utskottsråd Jukka Salovaara

​​​​