UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2007 rd

UtUB 4/2007 rd - RP 10/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Indonesien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 30 maj 2007 en proposition om godkännande av överenskommelsen med Indonesien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (RP 10/2007 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

enhetschef Jukka Nystén, handelsråd Kimmo Sinivuori ja utrikessekreterare Theresa Zitting, utrikesministeriet

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner överenskommelsen om främjande och skydd av investeringar, som undertecknats med Republiken Indonesien den 12 september 2006. Genom överenskommelsen vill man garantera gynnsamma villkor för investeringar som görs i det ena avtalsslutande landet av den andra avtalsslutande partens medborgare och företag samt erkänna behovet av att skydda investeringar.

Överenskommelsen träder i kraft 30 dagar efter den dag då de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de konstitutionella villkoren för ikraftträdandet har uppfyllts. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Bilaterala överenskommelser om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar avser att säkra näringslivets villkor i de avtalsslutande länderna och skapa en bättre förutsebar omgivning för investeringar. Genom överenskommelser om skydd för investeringar kan man bl.a. säkerställa en rättvis behandling för investeringar, transfereringar av pengar, skydd mot godtycklig expropriation och ett opartiskt tvistlösningsförfarande. Överenskommelsen om skydd för investeringar bidrar därmed i avsevärd grad till att minska de politiska riskerna med investeringar och till att sänka investeringsgränsen. Det bidrar i sin tur till bättre ekonomiska relationer.

Enligt utredning till utskottet svarar överenskommelsen med Indonesien om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar i väsentliga delar mot Finlands modellavtal för avtal om skydd för investeringar. Indonesien är den största ekonomin i Sydostasien och Finlands viktigaste handelspartner i området. Men handeln med och investeringarna i Indonesien rasade på grund av den ekonomiska krisen i Asien 1997—1998 och de inre oroligheterna i landet. Tack vare Indonesiens starka ekonomiska tillväxt håller handeln och investeringarna på att repa sig och överenskommelsen om skydd för investeringar förväntas förbättra finländska företags investeringsmöjligheter.

Överenskommelsen ersätter investeringsöverenskommelsen från 1997, som innebär sämre villkor än den nya överenskommelsen. Den gamla medger inte någon omfattande nationell behandling och mest gynnad nationsbehandling, m.a.o. att bästa möjliga villkor tilllämpas på investeringar.

I inledningen till överenskommelsen finns ingen direkt hänvisning till internationellt erkända arbetslivsrättigheter. Utskottet ser positivt på att frågan tas upp i överenskommelsen, eftersom det är viktigt att kunna främja de mänskliga rättigheterna genom ekonomiskt samarbete (UtUB 13/2005 rd). I stället för en direkt hänvisning finns där en passus om hållbar utveckling, vilket enligt uppgift till utskottet är en förhandlingskompromiss och i princip innefattar såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt hållbar utveckling.

Med hänvisning till propositionens motivering och annan utredning finner utskottet propositionen nödvändig och lämplig. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utrikesutskottet

att riksdagen godkänner den i Helsingfors den 12 september 2006 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Indonesien om främjande och skydd av investeringar och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 21 september 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pertti Salolainen /saml
 • medl. Pekka Haavisto /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Pekka Ravi /saml
 • Tanja Saarela /cent
 • Ben Zyskowicz /saml
 • ers. Juha Korkeaoja /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

Sekreterare var

utskottsråd Jukka  Salovaara

​​​​