UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2001 rd

UtUB 9/2001 rd - RP 95/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och till lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 20 juni 2001 en proposition om godkännande av konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och till lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen (RP 95/2001 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

enhetschef Marja Lehto, utrikesministeriet

lagstiftningsrådet Jukka Lindstedt, justitieministeriet

överinspektör Tapani Koivumäki, handels- och industriministeriet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen antar konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte. Konventionen ingicks i Montreal den 1 mars 1991 och trädde i kraft internationellt den 21 juni 1998. Konventionen ålägger konventionsparterna att förbjuda och förhindra att vissa sprängämnen som är omärkta på det sätt som konventionen anger tillverkas på deras territorium samt att de förflyttas till eller från deras territorium. Märkningen avser att underlätta upptäckt av sprängämnen i samband med säkerhetskontroller, t.ex. på flygplatser och i samband med andra typer av transporter eller av andra objekt.

Meningen är att godkännandeinstrumentet skall deponeras hos Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) när riksdagen har godkänt konventionen. Konventionen träder i kraft för Finlands del sextio dagar efter dagen för deponeringen av godkännandeinstrumentet. I propositionen ingår också ett förslag till lag om ikraftträdande av de konventionsbestämmelser som hör till lagstiftningens område och till lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen. Lagarna avses träda i kraft samtidigt som konventionen.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte är en ev de tolv konventioner som Förenta nationerna har upprättat mot terrorism. Terrorismen är ett globalt problem och måste bekämpas med ett brett internationellt samarbete. De senaste terrordåden understryker betydelsen av samarbete. Finland fördömer terrorism i alla dess former. Bekämpningen av terrorismen är ett led i Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och strategierna för avtal och konventioner ingår som ett led i denna politik, påpekar utskottet.

Finland har aktivt deltagit i förhandlingarna om konventionen mot terrorism. En konsekvent politik beträffande konventioner och avtal är ett viktigt led i bekämpningen av den internationella terrorismen. Konventioner mot terrorism skapar förutsättningar för samstämmiga regler på nationell nivå och fasta procedurer i det internationella samarbetet för att bekämpa terrorismen.

Finland har antagit tio viktiga konventioner mot terrorism. EU följer noga upp ratificeringsläget i medlemsstaterna när det gäller de viktigaste konventionerna mot terrorism. Dessutom försöker EU aktivt arbeta för att konventionerna skall bli ratificerade av tredje länder. Utöver de ratificerade konventionerna har Finland undertecknat den aktuella konventionen om märkning av plastiska sprängämnen, konventionen mot terroristbombningar och konventionen mot finansiering av terrorism. Med hänsyn till terrorismens karaktär i nuläget anser utskottet det viktigt att arbetet mot terrorism särskilt lyfter fram åtgärder för att förhindra finansiering av terrorismen. Utskottet finner det viktigt att Finland antar de ovan nämnda undertecknade konventionerna så snart som möjligt.

Förslag till beslut

På grundval av det ovanstående föreslår utrikesutskottet vördsamt

att riksdagen godkänner den i Montreal den 1 mars 1991 ingångna konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte och

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 12 oktober 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Liisa Jaakonsaari /sd
 • medl. Ulla Anttila /gröna
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Sirpa Pietikäinen /saml
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Martti Tiuri /saml
 • ers. Kari Myllyniemi /cent (delvis)
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Raili Lahnalampi

​​​​