Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen och EU

eu_asiat_paasivu_140404.jpg

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet

 Senaste E-utredningar (på finska)

E 21/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018 ja EU:n perusoikeusviraston perusoikeusraportti 2019
E 20/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kanada-huippukokous 17.-18.7.2019
E 18/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
E 15/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2019: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot
E 16/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiokysymykset Suomen EU-puheenjohtajakaudella

 Senaste U-skrivelser (på finska)

U 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan uuden sopimuksen neuvottelemisesta (ns. Post-Cotonou-neuvottelut)
U 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Indonesian kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)
U 3/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2020 (budjetti; Euroopan unioni)
U 1/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)
U 108/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi varautumisesta rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan eroon Euroopan unionista

 Senaste subsidiaritetsärenden

SÄ 2/2019 rd
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon
SÄ 1/2019 rd
Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen
SÄ 148/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
SÄ 147/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
SÄ 146/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

 Riksdagens EU-utskott

 EU-aktörer

 EU-databaser

 Riksdagsbibliotekets EU-sidor

 EU-samarbetsorgan

 Brysselkontoret på Twitter