eu_asiat_paasivu_140404.jpg

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet

 Senaste E-utredningar (på finska)

E 26/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kestävän kasvun rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma, tiedonanto
E 25/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto - FinTech -toimintasuunnitelma Euroopan rahoitusalan kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden parantamiseksi
E 24/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2018
E 23/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma, Itämerta koskeva monivuotinen suunnitelma annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttaminen ja asetusten (EC) 811/2004, (EC) 2166/2005, (EC) 388/2006, (EC) 509/2007 ja (EC)1300/2008 kumoaminen, asetus
E 22/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission esitys makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

 Senaste U-skrivelser (på finska)

U 15/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta
U 16/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki)
U 17/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Eurojustin ja Albanian välisestä yhteistyösopimuksesta
U 14/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
U 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi)

 Senaste subsidiaritetsärenden

SÄ 24/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
SÄ 23/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter
SÄ 21/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet
SÄ 20/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
SÄ 22/2018 rd
Ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

 Mer information

 EU-databaser

 Riksdagsbibliotekets EU-sidor

 EU-samarbetsorgan

 Brysselkontoret på Twitter