hallituksen_valvonta.gif

Kontroll över regeringen

Riksdagen utövar kontroll över regeringen och myndigheterna på två sätt: politiskt och rättsligt. Den politiska kontrollen ska säkerställa att regeringen har en majoritet i riksdagen bakom sig i sin verksamhet. Det primära syftet med den rättsliga kontrollen är att bevaka lagenligheten i ministrarnas tjänsteutövning.

Riksdagen utövar sin kontroll genom interpellationer samt skriftliga och muntliga spörsmål. Regeringen utövar egenkontroll genom berättelser, redogörelser, meddelanden och statsministerns upplysningar som lämnas till riksdagen.

Kontroll utförs också av revisionsutskottet, justitiekanslerämbetet, statens revisionsverk och riksdagens justitieombudsman.

 Senaste interpellationer

IP 4/2017 rd
Interpellation om den ökande ojämlikheten
IP 3/2017 rd
Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden
IP 2/2017 rd
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform
IP 1/2017 rd
Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna
IP 3/2016 rd
Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket

 Senaste skriftliga spörsmål (på finska)

KK 626/2017 vp
Kirjallinen kysymys suurriistavirka-avun merkityksestä sisäiseen turvallisuuteen
KK 623/2017 vp
Kirjallinen kysymys Tampereen Työväen Teatterin toimintaedellytysten turvaamisesta
KK 624/2017 vp
Kirjallinen kysymys ilmastonmuutoksen ja mahdollisten kriisien vaikutusten huomioimisesta Suomen ja EU:n ruokastrategiassa
KK 625/2017 vp
Kirjallinen kysymys työttömyysturvan ja hallituksen aktiivimallin käytännön ongelmista
KK 620/2017 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamisesta

 Statsrådets senaste meddelanden, redogörelser och skrivelser

SRR 7/2017 rd
Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030
SR 3/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Sipilä och Saarikko)
SRM 1/2017 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas
SRR 6/2017 rd
Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet
SR 2/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Leppä, Terho och Häkkänen)
SRR 5/2017 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
SRR 4/2017 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
SRR 3/2017 rd
Statsrådets försvarspolitiska redogörelse
SRR 2/2017 rd
Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat2030 Finsk mat för oss och för världen
SR 1/2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner och Mykkänen)

 Statsministerns senaste upplysningar

SU 5/2017 rd
Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028
SU 4/2017 rd
Statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden
SU 3/2017 rd
Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden
SU 2/2017 rd
Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen
SU 1/2017 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

 Mer information