Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens egenkontroll

Regeringens egenkontroll

Regeringen utövar egenkontroll bland annat genom berättelser, redogörelser, meddelanden och skrivelser samt statsministerns upplysningar som lämnas till riksdagen. Statsministerns upplysning och regeringens redogörelser och meddelanden är ett sätt för regeringen att ta upp ärenden till debatt i riksdagen. 

Redogörelser, meddelanden och statsministerns upplysningar

Regeringen kan lämna riksdagen en redogörelse eller ett meddelande om en aktuell fråga eller om ett betydande utvecklingsprojekt som den bereder. Redogörelser och meddelanden behandlas i plenum. Vid behandlingen av en redogörelse kan beslut inte fattas om förtroende för statsrådet eller en medlem av statsrådet.

Vid debatten om statsrådets meddelande kan det väckas förslag om misstroende mot regeringen. Behandlingen av meddelandet avslutas i allmänhet med omröstning om förtroendet för regeringen. Före omröstningen kan meddelandet också tas upp för behandling i utskott.

Vid statsministerns upplysning tar statsministern upp ett tema som riksdagen sedan debatterar. I det sammanhanget fattas inga beslut.

Berättelser och skrivelser

Enligt 46 § i Finlands grundlag ska statsrådet årligen lämna riksdagen en berättelse om regeringens verksamhet och om dess åtgärder med anledning av riksdagens beslut samt en berättelse om skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts. Efter utskottsbehandlingen behandlas berättelsen i plenum.

Dessutom lämnar statsrådet skrivelser till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar. Skrivelserna meddelas  i plenum. Riksdagen fattar inga beslut med anledning av en skrivelse, men plenarförsamlingen kan debattera ärendet.